Tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego dla osób pełnoletnich z powodu: po raz pierwszy, zmiana danych, zniszczenie i utrata, utrata ważności

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek
 2. 2 fotografie o wymiarach 35x45 do dowodu osobistego
 3. Kwit opłaty skarbowej 30zł
 4. Akt urodzenia dla osób stanu cywilnego panna-kawaler
 5. Akt małżeństwa dla osób które wstępowały w związek małżeński
 6. Dokument potwierdzający obywatelstwo polskie w przypadku osób budzących wątpliwości co do posiadania obywatelstwa polskiego

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo ,ul Zamkowa 3
Dowody Osobiste pokój nr 21

Opłaty

Opłata wynosi 30 zł.Opłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój 29
W godz. Od 8:00 do 14:00 lub na konto PKO Węgorzewo 33102047530000080200060749

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dn.10.04.1974r.o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst.jedn.Dz.U.z 2006 roku Nr 139 poz.993 z późn.zm.)
 2. Rozp.Rady Ministrów z dn.06.02.2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany i utraty(Dz.U.z 2009 r. Nr 47, poz.384)
 3. Rozp.Rady ministrów z dn.30.11.2000r. w spr. Opłaty skarbowej

Inne informacje

Wniosek może być złożony za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy na terytorium RP, jeżeli jego złożenie stanowi znaczną uciążliwość

Osoba która utraciła dowód osobisty jest obowiązana powiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu Placówkę Konsularną i wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dowodu osobistego. Osobie zgłaszającej utratę wydaje się zaświadczenie o utracie ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu :

 1. Z dniem zawiadomienia o utracie, zniszczeniu lub odnalezieniu dowodu
 2. Z dniem utraty obywatelstwa polskiego
 3. Z dniem zgonu posiadacza dokumentu
 4. Po upływie 3 miesięcy od zaistnienia zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym w przypadku osób , które dokonały zmiany danych a nie wystąpiły o wymianę dowodu osobistego, dla osób przebywających za granicą – po upływie 4 miesięcy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 378
08 września 2016 11:31 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
01 marca 2016 08:41 Administrator - Utworzenie sprawy.