Tryb postępowania w sprawie: zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowania z pobytu stałego, zmeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące, zameldowanie cudzoziemca, zgłoszenie czasowej nieobecności za granicę

Wymagane dokumenty

Wypełniony druk zgłoszenia meldunkowego:

  1. Pobytu stałego
  2. Pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące
  3. Wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
  4. Właściciel z dowodem osobistym i aktem własności potwierdzający pobyt dla osób meldujących się
  5. Osobiste stawiennictwo w przypadku wymeldowania z pobytu stałego z dokumentem tożsamości
  6. Możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

dokumentów: Wydział Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo ,ul Zamkowa 3
Ewidencja Ludności pokój nr 20

Termin i sposób załatwienia

W dniu dokonania czynności

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn.10.04.1974r.o Ewidencji Ludności i dowodach osobistych (tekst.jedn.Dz.U.z 2006 roku Nr 139 poz.993 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.(Dz. U. z 2012r.Nr 244 poz.1475).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 19 grudnia 2012r w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu PESEL(Dz. U. z 2012r Nr.244 poz.1480).

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 374
08 września 2016 11:30 Barbara Wus - Aktualizacja danych sprawy.
01 marca 2016 08:43 Administrator - Utworzenie sprawy.