Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej

Zastępca Naczelnika Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, ds. mieszkaniowych, ds. remontowych i eksploatacji

Ds. infrastruktury - fundusze unijne

Ds. infrastruktury drogowej, ds. remontowych i eksploatacyjnych

Ds. zamówień publicznych

Ds. zamówień publicznych

Zadania wydziału

1. W zakresie inwestycji i gospodarki komunalnej:
1) opracowywanie planów oraz rozliczanie inwestycji i remontów,
2) prowadzenie inwestycji i remontów na terenie miasta i gminy oraz nadzór w tym zakresie, w tym budynków administracyjnych Urzędu,
3) prowadzenie przetargów na roboty budowlane i inwestycje w gminie,
4) negocjowanie warunków umów i przygotowywanie projektów umów o realizację inwestycji i remontów,
5) zapewnianie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych na terenie miasta i gminy,
6) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem oświetlenia ulicznego w mieście i gminie oraz rozliczanie zużytej energii elektrycznej,
7) inicjowanie realizacji inwestycji wspólnych, podział kosztów budowy, ustalenia inwestora zastępczego i przyszłego użytkownika,
8) realizacja prac związanych z uzbrojeniem technicznym terenów pod budownictwo komunalne,
9) współdziałanie z Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o. o. i Ciepłowniami Miejskimi Spółka z o.o. w zakresie świadczonych przez te zakłady zadań statutowych, a w szczególności:
a) nadzór nad świadczonymi usługami w zakresie utrzymania czystości w mieście,
b) nadzór nad właściwym zaopatrzeniem w ciepło mieszkańców miasta.
2. W zakresie drogownictwa:
1) wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
2) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych i powiatowych,
3) zaliczanie drogi do kategorii dróg zakładowych i osiedlowych,
4) wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg wojewódzkich,
5) zaliczanie odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej, gminnej lub powiatowej pozostałego po zabudowaniu obwodnicy do odpowiedniej kategorii w zależności od jego komunikacyjnego znaczenia,
6) utrzymanie prawidłowego stanu urządzeń i rowów melioracyjnych położonych w pasie dróg gminnych,
7) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
8) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnej,
9) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
10) zarządzanie siecią dróg gminnych,
11) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
12) prowadzenie bieżącej oceny stanu oznakowania dróg gminnych,
13) nadzór nad robotami drogowymi,
14) nadzór nad utrzymaniem technicznym chodników, parkingów i przystanków w Gminie,
15) ustalanie udziału jednostek gospodarki w kosztach budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony drogi zakładowej w przypadku, gdy droga zakładowa stanowi dojazd do więcej niż jednej jednostki, a jednostki te nie ustanowiły tego udziału w drodze porozumienia,
16) współudział w planowaniu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i powiatowych w granicach miasta,
17) współpraca z innymi właścicielami dróg,
18) realizowanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności: prowadzenie spraw związanych z organizacją i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym, określanie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, naliczanie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
3. W zakresie zamówień publicznych:
1) koordynacja zamówień publicznych,
2) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych,
3) sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji w oparciu o warunki przedłożone przez inne wydziały, referaty i samodzielne stanowiska pracy,
4) ustalanie planu zakupów dla potrzeb Urzędu,
5) prowadzenie całości dokumentacji Urzędu związanej z zakupami zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
a) przygotowywanie ofert,
b) opracowywanie kryteriów oceny ofert,
c) zbieranie ofert,
d) przygotowywanie dokumentów związanych z powoływaniem komisji przetargowych i obsługa tych komisji,
e) przygotowywanie umów;
6) wykonywanie wszystkich czynności związanych z prowadzeniem postępowania o zamówienia,
7) wyjaśnianie czynników decydujących o wyborze właściwego trybu postępowania.
4. W zakresie funduszy europejskich:
1) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
2) gromadzenie i udzielanie informacji o źródłach pozyskania środków zewnętrznych,
3) przygotowanie i opracowywanie wniosków o środki zewnętrzne,
4) koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków i rozliczaniem zadań,
5) bieżące monitorowanie stanu zaawansowania przygotowania wniosków,
6) pomoc w przygotowaniu wniosków i ich realizacji przez jednostki organizacyjne gminy, organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Gminy,
7) nadzór nad przygotowywaniem, opracowywaniem i rozliczaniem wniosków przez jednostki organizacyjne gminy.
5. W zakresie gospodarki lokalowej:
1) prowadzenie rejestru budynków i lokali, eksploatacji lokali oraz książek obiektu budowlanego,
2) planowanie wielkości środków finansowych na utrzymanie mienia gminnego,
3) ustalanie potrzeb remontowych budynków, urządzeń i instalacji technicznych, przygotowywanie planów w tym zakresie oraz organizowanie wykonywania remontów,
4) zarząd budynkiem Urzędu oraz prowadzenie bieżących remontów i konserwacji budynku administracyjnego Urzędu,
5) przygotowywanie umów o administrowanie mieniem gminnym oraz nadzór nad wykonaniem umów na administrowanie mieniem komunalnym i na roboty remontowe,
6) organizowanie przetargów na najem, dzierżawę i przygotowanie umów najmu i dzierżawy,
7) prowadzenie windykacji czynszów i opłat eksploatacyjnych,
8) prowadzenie księgowości analitycznej dotyczących lokali gminnym,
9) przygotowywanie umów podstawowych o dostawę energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej oraz ubezpieczenia zarządzanego mienia gminnego,
10) współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi i innymi administratorami,
11) czynności procedury najmu mieszkań i lokali użytkowych,
12) prowadzenie rejestru zasobów mieszkaniowych,
13) współpraca z komisją mieszkaniową w zakresie realizacji list mieszkaniowych, w tym przyjmowanie i rejestrowanie podań o przydzielenie lokalu mieszkalnego,
14) kontrola i egzekwowanie właściwego stanu porządku, ładu i bezpieczeństwa na terenach gminnych, posesjach prywatnych i innych terenach,
15) prowadzenie bieżącej statystyki i sprawozdawczości w zakresie gospodarki lokalowej.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 września 2016 11:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 2306
01 marca 2018 08:37 Barbara Wus - Usunięcie stanowiska: Ds. infrastruktury.
01 marca 2018 08:36 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.
07 września 2016 15:38 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.