Wydział Finansowy (Fn)

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Zastępca Skarbnika Gminy

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu - sołectwa

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi finansowej urzędu - płace

Ds. obsługi finansowej urzędu

Ds. obsługi kasowej

Biuro Podatkowe, ds. wymiaru podatków

Biuro Podatkowe, ds. wymiaru podatków

Biuro Podatkowe, ds. księgowości podatkowej

Biuro Podatkowe, ds. księgowości podatkowej

Zadania wydziału

1. W zakresie sporządzania i realizacji budżetu gminy:
1) sporządzanie projektu budżetu gminy,
2) sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3) sporządzanie zmian budżetu gminy,
4) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z realizacji budżetu.

2. W zakresie księgowości budżetowej:
1) sprawdzanie rachunków i not wpływających do Urzędu pod względem formalno-rachunkowym, klasyfikowanie ich i przekazywanie celem zatwierdzenia pracownikom merytorycznym,
2) nadzór pod względem rachunkowym umów o dzieło, umów zleceń, umów dzierżawy dotyczących działalności eksploatacyjnej oraz inwestycyjnej Urzędu,
3) prowadzenie ewidencji analitycznej czynszów dzierżawnych (opłaty miesięczne), bieżąca analiza wpłat tych należności oraz ich egzekwowanie (upomnienia, tytuły wykonawcze),
4) koordynowanie łącznych dochodów budżetowych ze wszystkich stanowisk (księgowych, podatkowych, geodezji), uzgadnianie ich z syntetyką a także podawanie stanu zaległości i nadpłat do bilansu za okresy sprawozdawcze,
5) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych, zadań powierzonych w ramach porozumień oraz zadań zleconych gminy,
6) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych, bilansu rocznego oraz sprawozdań zbiorczych jednostek i zakładów budżetowych, a także sprawozdań WUS o stanie i ruchu środków trwałych,
7) prowadzenie analityki materiałów dotyczących zadań inwestycyjnych oraz prowadzenie zbiorowych książek inwentarzowych przedmiotów nietrwałych i środków trwałych, a także szczegółowej ewidencji środków trwałych z podziałem na poszczególne grupy klasyfikacji rodzajowej dla aktualizacji ich wyceny,
8) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej rachunku sum na zlecenie oraz środków specjalnych (fundusz świadczeń socjalnych),
9) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej zadań inwestycyjnych (od czasu otwarcia zadania inwestycyjnego do zakończenia i przekazania do eksploatacji na podstawie dokumentu PT względnie OT),
10) sporządzanie list płac pracowników Urzędu oraz zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego oraz robót publicznych, a także sporządzanie wniosków o refundację do Powiatowego Urzędu Pracy,
11) obliczanie zasiłków płatnych z ZUS i prowadzenie kartotek ww. zasiłków,
12) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, podatku dochodowego oraz odprowadzanie potrąceń od płac,
13) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz kart podatku dochodowego,
14) kwartalne sporządzanie sprawozdań GUS o zatrudnieniu i płacach na podstawie prowadzonej analizy funduszu płac,
15) wystawianie zaświadczeń o zarobkach na życzenie petenta oraz ewidencja tych zaświadczeń,
16) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji i rozliczania podatków od towarów i usług (VAT) Urzędu – analitycznie i syntetycznie,
17) sporządzanie list wypłat - prowizji sołtysom i inkasentom.

3. W zakresie obsługi kasowej:
1) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki i innych walorów w kasie,
2) dokonywanie wypłat na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów rozchodowych gotówką lub czekiem,
3) przyjmowanie wpłat z tytułu wadium, podatków, opłat i innych wpłat stanowiących dochód gminy,
4) sporządzanie raportów kasowych obejmujących wypłaty, płace, wadia oraz wpłaty różne,
5) rozliczanie opłaty skarbowej,
6) przechowywanie, ewidencjonowanie i wydawanie druków ścisłego zarachowania,
7) wypłacanie prowizji sołtysom i inkasentom,
8) obsługa jednostek pomocniczych,
9) wypłata wynagrodzeń.

4. W zakresie wymiaru podatków:
1) prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i prowadzenie w tym zakresie ewidencji komputerowej podatników z terenu Gminy,
2) wystawianie nakazów płatniczych i decyzji na wymiar podatków,
3) prowadzanie zmian geodezyjnych do ewidencji komputerowej,
4) prowadzenie spraw związanych z odwołaniami od decyzji,
5) współpraca z innymi organami,
6) wysyłanie deklaracji od osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, kontrola prawidłowości i terminowości składania deklaracji i wymiar podatków w razie nie złożenia deklaracji,
7) prowadzenie rejestrów wymiarowych dla osób fizycznych i prawnych,
8) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw,
9) prowadzenie rachunkowości podatków oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
10) kontrola podatkowa,
11) inne zadania przewidziane w przepisach szczególnych.

5. W zakresie księgowości podatkowej:
1) prowadzenie całości spraw dotyczących ewidencji i rozliczania podatków od towarów i usług (VAT) Urzędu,
2) zakładanie i aktualizowanie konto-kwitariuszy w sprawie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych: podatek rolny, podatek od nieruchomości,
3) prowadzenie syntetyki i analityki zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych z terenu gminy i podatku rolnego od osób prawnych,
4) prowadzenie syntetyki i analityki podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych z terenu gminy Węgorzewo oraz od posiadania środków transportowych, podatku od posiadania psów, opłaty targowej i opłaty miejscowej,
5) rozliczanie sołtysów i inkasentów z prowadzonego inkasa zobowiązań pieniężnych oraz nadzór nad jego prawidłowością i terminowością,
6) zakładanie i aktualizowanie kartotek w sprawach podatku od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych z terenu gminy poprzez przypisy (zarejestrowania pojazdów) i odpisy (wyrejestrowane pojazdy) - współpraca w tym zakresie ze Starostwem Powiatowym,
7) prowadzenie ewidencji osób zwolnionych z opłat podatku od środków transportowych z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały Rady Miejskiej,
8) księgowanie i egzekucja należności z tytułu dzierżaw,
9) rozpatrywanie podań i przygotowywanie decyzji w sprawach o umorzenie podatku lub odsetek od zaległego podatku i o przełożenie terminu płatności podatku,
10) nanoszenie na bieżąco na kartoteki wpłat podatników, analiza systematycznie dokonywanych wpłat i związana z tym egzekucja należnych gminie podatków (wysyłanie upomnień, decyzji, tytułów wykonawczych oraz współpraca w tym zakresie z działem Egzekucyjnym Urzędu Skarbowego),
11) rozpatrywanie podań i przygotowywanie decyzji w sprawach umorzenia podatku, odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty w całości lub w części, łącznie ze zwrotem nadpłaconego podatku,
12) naliczanie i egzekwowanie odsetek od kwot podatków zapłaconych po ustalonym terminie płatności,
13) wydawanie zaświadczeń w zakresie prowadzonych spraw.

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 08:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 2026
07 września 2016 15:35 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.
07 września 2016 15:29 Barbara Wus - Aktualizacja danych stanowiska: Ds. obsługi finansowej urzędu - sołectwa.
07 września 2016 15:28 Barbara Wus - Aktualizacja danych stanowiska: Ds. obsługi finansowej urzędu - płace.