Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Ds. ochrony środowiska

Ds. gospodarki wodnej i melioracji

Zadania wydziału

1) ochrona drzew, wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,
2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew,
3) podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,
4) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportowych stwarzających dla środowiska uciążliwości z powodu hałasu i wibracji,
5) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz zadbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
6) realizacja wszelkich obowiązków gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
7) ochrona wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzaniem ścieków do wody,
8) wydawanie zezwoleń na umieszczanie tablic reklamowych,
9) zapewnienie właściwego utrzymanie cmentarzy wojennych, nekropolii, mogił i cmentarzy komunalnych,
10) nadzór ogólny nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników zlokalizowanych na terenie miasta i gminy oraz zlecanie niezbędnych prac w tym zakresie,
11) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się tworzeniem miejsc upamiętniających istnienie kultury innych narodów,
12) ochrona pomników przyrody znajdujących na terenie gminy,
13) wydawanie decyzji środowiskowych i prowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
14) wykonywanie nałożonych na gminę zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz gospodarowania odpadami w gminie,
15) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
16) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wykonywanie sprawozdawczości w tym zakresie,
17) prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpływów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
18) współdziałanie z innymi organami przy wykonywaniu powyższych zadań,
19) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji wodno-kanalizacyjnych (kanalizacje deszczowe i sanitarne) i kontrola nad tymi urządzeniami,
20) prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia ludności w wodę,
21) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo wodne w zakresie zadań własnych Gminy,
22) prowadzenie dokumentacji dotyczących Komitetu Przeciwpowodziowego,
23) zobowiązanie do wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią lub do dostarczenia posiadanych materiałów,
24) przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
25) nakazywanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,
26) zezwalanie zakładom na pobieranie za odszkodowaniem z gruntów przybrzeżnych ziemi, żwiru, piasku, kamieni i składowanie na tych gruntach materiałów budowlanych i sprzętu oraz na dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglownych,
27) nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonywanie urządzeń zapobiegających szkodom albo nakładanie obowiązku odszkodowawczego,
28) decydowanie o wykonaniu przez podstawowe jednostki organizacyjne robót i urządzeń w celu poprawy stosunków wodnych na gruncie,
29) opiniowanie wniosków o pozwolenie wodno prawne na zwykłe korzystanie z cudzej wody,
30) nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią,
31) przygotowywanie wniosków o środki pomocowe.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2018 08:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 163
01 marca 2018 08:57 Barbara Wus - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.
01 marca 2018 08:32 Barbara Wus - Zmiana danych jednostki.
01 marca 2018 08:32 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.