Biuro Ochrony Środowiska (OS)

Stanowiska

Ds. ochrony środowiska

Ds. ochrony środowiska

Zadania biura

1) ochrona drzew, wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usunięcie drzew i krzewów,
2) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew,
3) podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz przeciwdziałania szkodliwym wpływom na środowisko powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie,
4) ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportowych stwarzających dla środowiska uciążliwości z powodu hałasu i wibracji,
5) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz zadbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
6) realizacja wszelkich obowiązków gminy wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
7) ochrona wód przed zanieczyszczeniem, a zwłaszcza przed wprowadzaniem ścieków do wody,
8) wydawanie zezwoleń na umieszczanie tablic reklamowych,
9) zapewnienie właściwego utrzymanie cmentarzy wojennych, nekropolii, mogił i cmentarzy komunalnych,
10) nadzór ogólny nad utrzymaniem miejsc pamięci narodowej i pomników zlokalizowanych na terenie miasta i gminy oraz zlecanie niezbędnych prac w tym zakresie
11) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się tworzeniem miejsc upamiętniających istnienie kultury innych narodów,
12) ochrona pomników przyrody znajdujących na terenie gminy,
13) wydawanie decyzji środowiskowych i prowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
14) wykonywanie nałożonych na gminę zadań z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz gospodarowania odpadami w gminie,
15) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,
16) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wykonywanie sprawozdawczości w tym zakresie,
17) współdziałanie z innymi organami przy wykonywaniu powyższych zadań,

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 września 2016 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 608
07 września 2016 10:59 Barbara Wus - Dodanie stanowiska: Ds. ochrony środowiska.
07 września 2016 10:59 Barbara Wus - Dodanie stanowiska: Ds. ochrony środowiska.
07 września 2016 10:58 Barbara Wus - Aktualizacja danych jednostki.