Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejących wiat przystankowych

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej wiaty przystankowej we wsi Brzozowo, przeniesieniu wiaty o konstrukcji stalowej ze wsi Stawiska do wsi Łabapa, wykonaniu peronów z kostki brukowej pod trzy wiaty i montażu dwóch nowych wiat we wsi Brzozowo...

Zapytanie ofertowe "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Węgorzewo”. ...

Zapytanie ofertowe Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do 31.12.2018 r.”

W związku z unieważnieniem w dniu 18 grudnia 2018 r. przetargu na zadanie pn "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką oraz nieodpłatne przewozy szkolne uczniów nie związane z tygodniowym planem lekcji do szkół w gminie Węgorzewo w 2018 r. w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r oraz od 01.09.2018 r. do...

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej (droga krajowa nr 63) gm. Węgorzewo

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na: "Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej...

Zapytanie ofertowe na budowe wiat w gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej wiaty przystankowej we wsi Brzozowo, przeniesieniu wiaty o konstrukcji stalowej ze wsi Stawiska do wsi Łabapa, wykonaniu peronów z kostki brukowej i montażu dwóch nowych wiat we wsi Brzozowo i Stawiska. ...

Zapytanie ofertowe na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2017/2018 r.

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22" (II zapytanie)

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów...

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22"

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów...

Zapytanie ofertowe "wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na Klub Integracji Społecznej"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na działce nr ewid. 237/1 obręb 2 Węgorzewo na Klub Integracji Społecznej”, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 4...

Zapytanie ofertowe na dostawe pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. "Mała Akademia Umiejętności"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 20.000 euro, pn. Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do pracowni internetowych i zestawów...