Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe "wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na Klub Integracji Społecznej"

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na działce nr ewid. 237/1 obręb 2 Węgorzewo na Klub Integracji Społecznej”, w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku przy ul. Zamkowej 4 na potrzeby Klubu Integracji Społecznej”

 

CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.

 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

  Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania części budynku położonego na działce nr ewid. 237/1 OBRĘB 02 Węgorzewo z przeznaczeniem na stworzenie Klubu Integracji Społecznej (w załączeniu mapa zasadnicza z lokalizacją budynku). Teren, na którym usytuowany jest budynek, objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Węgorzewo-Wschód uchwalonym Uchwałą Nr XX/145/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 29.02.2012r.

  Wielkość i zakres zamówienia

  Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych na zmianę sposobu użytkowania części budynku położonego na działce nr ewid. 237/1 OBRĘB 02 Węgorzewo z przeznaczeniem na Klub Integracji Społecznej. Pomieszczenia podlegające adaptacji posiadają powierzchnię użytkową około 270 m2. W adaptowanych pomieszczeniach na potrzeby Klubu Integracji Społecznej powinny się znaleźć następujące pomieszczenia: cztery pomieszczenia biurowe, sala do zajęć, sala konferencyjna, pomieszczenia pomocnicze jako higieniczno-sanitarne, do przygotowywania posiłków oraz archiwum, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu związanego z obsługą budynku, tarasu zewnętrznego na poziomie projektowanych pomieszczeń.

   

  Dokumentację należy opracować w 1 komplecie składającym się z następujących opracowań:

 • projekt budowlany i wykonawczy wszystkich niezbędnych branż:

  - projekt architektoniczny,

  - projekt konstrukcji,

  - projekt wewnętrznej instalacji wodociągowej,

  - projekt wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

  - projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zgodnie z warunkami określonymi przez dostawcę ciepła, tj. Ciepłownie Miejskie sp. z o.o. w Węgorzewie

  - projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej,

  - projekt instalacji odgromowej,

  - projekt instalacji internetowej, telefonicznej, alarmowej,

  - projekty wszystkich przyłączy niezbędnych do eksploatacji budynku zgodnie z warunkami uzyskanymi od gestorów sieci,

  - projekt zagospodarowania terenu w granicach działki nr ewid. 2-237/1 w postaci utwardzonego parkingu z odprowadzeniem wód opadowych oraz ogrodzenia,

  - i inne wymagane przepisami dokumentacje projektowe i uzgodnienia,

  w 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf),

 • przedmiar robót w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i w wersji edytowalnej),

 • kosztorys inwestorski w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki pdf i w wersji edytowalnej),

 • szczegółowa specyfikacja techniczna w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki Word).

   

  Zamówienie obejmuje też pełnienie nadzoru autorskiego w okresie do dnia wygaśnięcia rękojmi za wady dla robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

   

  Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie aktualnych map do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wynikających z toku prowadzonego postępowania, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych. Koszty uzyskania wszystkich uzgodnień łącznie z decyzją ZUDP pokrywa wykonawca dokumentacji.

   

  Wszystkie prace projektowe należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień odbioru dokumentacji w szczególności z:

 • ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.),

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
  (Dz. U. z 2004 nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 nr 130, poz. 1389),

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.).

  UWAGA! Rozwiązania projektowe Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian, co do proponowanej technologii przyjętej do projektu.

  Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2017 roku

  Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

  Opis warunków udziału w postępowaniu.

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.

   

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

  Robert Kozian – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej,
  tel. kont.: 087-427-54-42

   

  Termin składania ofert: do 28.08.2017r., godz. 1200

   

  Opis sposobu przygotowania ofert

   

  1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej

  2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
   w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

  3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

  5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

  6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  7. W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na działce nr ewid. 237/1 obręb 2 Węgorzewo na Klub Integracji Społecznej”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

  8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

   Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cenę oferty należy podać, jako ryczałtową wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającą stosowny podatek VAT.

 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

  Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie w terminie do dnia 28.08.2017r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację części budynku na działce nr ewid. 237/1 obręb 2 Węgorzewo na Klub Integracji Społecznej”

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28.08.2017r. o godz. 1215.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-08-18
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Robert Kozian
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2017 15:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 205
18 sierpnia 2017 15:31 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznikmapa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 sierpnia 2017 15:30 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)