Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22" (II zapytanie)

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu skweru przy budynku na ul. Zamkowa 22 w Węgorzewie poprzez wykonanie nowej nawierzchni ciągów pieszych, montaż obiektów małej architektury.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego:"Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22"

 

CPV  45.23.32.00-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej na działkach nr 560, 561 i 559/1 obręb 1 Węgorzewo przy budynku na ul. Zamkowej 22, montażu ławek parkowych i koszy na śmieci, odmłodzenie drzew poprzez prześwietlenie koron i wycięcie suchych i połamanych gałęzi.

  Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej o powierzchni około 65,00 m2,

 2. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych - trylinki o wysokości 15 cm o powierzchni około 52,50 m2,

 3. Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej o dł. około 83,50 m,

 4. Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej o dł. około 287,02 m,

 5. Wykonanie koryta głębokości 30 cm na powierzchni około 480,22 m2,

 6. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 20 cm na powierzchni około  480,22 m2,

 7. Wykonanie ławy pod obrzeża z pospółki o obj. około 5,991 m3,

 8. Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej o dł. około 339,52 m,

 9. Wykonanie podsypki cementowo–piaskowej z zagęszczeniem o gr. 5 cm w stosunku 1 : 4 na powierzchni około 480,22 m2,

 10. Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm typu „CEGŁA” bez fazki w kolorze grafitowym z uwzględnieniem dodatków w innej kolorystyce do 20 % powierzchni ciągów o powierzchni około 480,22 m2,

 11. Wywiezienie gruzu w ilości około 90,00 m3 na w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do1 km,

 12. Odmładzanie starszych drzew o średnicy pni 31-40 cm poprzez prześwietlenie koron i wycięcie suchych i połamanych gałęzi w ilości około 25 szt.

 13. Montaż ławek parkowych z zakotwieniem w gruncie w ilości 4 szt.,

 14. Ustawienie koszy na śmieci betonowych o poj. 40 l w ilości 4 szt.,

 15. Wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia na powierzchni około 0,035 ha,

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

W załączeniu plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym zakresem rzeczowym do wykonania, przekrój oraz przedmiar robót.

UWAGA:

Załączone przedmiary robót są materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.

Wykonawca udzieli sześćdziesięciomiesięcznej gwarancji na wykonane roboty, a także zobowiązany będzie do konserwacji elementów drewnianych i metalowych ławek przez okres obowiązywania gwarancji.

Z zakresem rzeczowym i dokładną lokalizacją robót do wykonania należy zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej tutejszego Urzędu, pok. 42 - Robert Kozian. Tel. 87 427 54 42.

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.

II.  Postanowienia ogólne.

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn.

 6. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.

III. Termin wykonania: do dnia 30 listopada 2017 roku.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 

1) Oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2

V. Oferta powinna zawierać:

 1. Oferta składana w wersji pisemnej musi zawierać:  
  - wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.
  - oświadczenie wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

 2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.

 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.

 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 7. W przypadku składania ofert w formie pisemnej, ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, opatrzona pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.

VIOpis sposobu obliczenia ceny.

 1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich, cyfrowo i słownie,  jako cenę ryczałtową    brutto całości wykonania przedmiotu zamówienia. Cena oferowana zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót łącznie z należnym podatkiem VAT i musi zawierać wszystkie łączne koszty związane z realizacją zamówienia.

 2. Cena oferty brutto, podana w ofercie będzie niezmienna przez cały okres trwania umowy chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów.

 3. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

VII.  Oferty należy składać:  

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:  Urząd Miejski w Węgorzewie,  ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo, pok. nr 38 /sekretariat/, do dnia 26.09.2017r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie: Oferta na: "Rewitalizacja skweru przy ul. Zamkowej 22"

 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.09.2017r. o godz. 1215.

 3. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.                                                                                     

 4. Oferty nie spełniające warunków, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

 5. W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Robert Kozian tel.  87 427 54 42.

VIII.   Termin związania ofertą.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą  rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-05
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Robert Kozian
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 września 2017 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 267
19 września 2017 15:27 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 15:25 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 września 2017 15:24 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)