Opinie RIO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-45/18 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2018 r.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-694/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2018-2023.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-693/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-403/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 24 sierpnia 2017 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Węgorzewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-295/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 22 maja 2017 roku

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Węgorzewa absolutorium za 2016 rok.

UCHWAŁANr RIO.VIII-0120-151/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgorzewo za 2016 rok.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-101/17 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 2 lutego 2017 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Węgorzewo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2017 r.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-521/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzewo na lata 2017-2020.

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-520/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 24 listopada 2016 roku

w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Węgorzewa projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-414/16 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 5 września 2016 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Węgorzewa informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku