Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat o zaplanowanym przeprowadzeniu zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:00 – 17:00 w Węgorzewie, na placu przed urzędem Poczty Polskiej przy ul. Zamkowej 9 odbędzie się zgromadzenie, w którym – wg....

Komunikat o możliwości składania uwag do oferty złożonej na zadanie "Organizacja czasu wolnego"

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) Urząd Miejski w Węgorzewie informuje o zamiarze udzielenia wsparcia finansowego Węgorzewskiego Klubu Karate Kyokushin w wysokości 500 zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja zajęć ogólnorozwojowych...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych 30.12.2016 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Dot. Zadanie 1 - Przeciwdziałanie patologiom społecznym, poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i alternatywnych form spędzenia...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursów ogłoszonych 30.12.2016 r.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1817 ze zm.) na realizację zadań publicznych w 2017 roku. (Załacznik nr 1) ZAWIADOMIENIE z dnia 22.02.2017 r. o unieważnieniu czynności wyboru ofert i rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 30.12.2016...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Organizacja czasu wolnego, zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku" w wysokości: 3 000 zł (trzy tysiące złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferty złożonej przez: Mazurską Fundację Edukacyjną "Bonus Pastor" ...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

Propagowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych aktywnych form kultury fizycznej pod tytułem: "Przygotowanie oraz udział w Halowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce jako aktywna forma Kultury fizycznej" w wysokości: 3 600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy...

Informacja o przyznaniu dofinansowania na zadanie własne Gminy

"Kultura i sztuka – Organizacja ogólno dostępnych imprez artystycznych" w wysokości: 1 000 zł (tysiąc złotych) z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oferty złożonej przez: Stowarzyszenie Chór –Ojczyzna...

Informacja o realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo

Gmina Węgorzewo informuje, że realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Węgorzewo jest dotowana na podstawie umowy nr 00128/16/19033/OZ-LZ/D z dnia 27.06.2016 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Kwota dofinansowania obejmuje 85% kosztów...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie”

ogłoszonego w dniu 13.10.2016 r. na dotacje celowe na prowadzenie statutowej działalności sportowej w zakresie: ,,Organizowanie zawodów sportowych i uczestnictw w tych zawodach na podstawie ustawy o sporcie” (przejdź do załącznik)