Komunikaty

Zaproszenie organizacji pozarządowych do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego

Burmistrz Węgorzewa zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazywania osoby wchodzącej w skład Zespołu Opiniującego.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.) oraz Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


W związku ze złożoną rezygnacją przez jednego z członków, Burmistrz Węgorzewa ogłasza nabór kandydatów na wolne miejsce w Zespole Opiniującym zajmującym się oceną złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Węgorzewo.

 

Kandydat na członka Zespołu Opiniującego musi spełniać poniższe warunki:

  • być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t. j.) ;
  • posiadać doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów
  • nie pozostawać wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniami Zespołu Opiniującego jest;

  • ocena i opiniowanie ofert, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu oraz ustalonych wewnętrznych procedur,
  • proponowanie rozdziału środków finansowych, przewidzianych w danych konkursie pomiędzy wybranymi oferentami,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru Burmistrzowi Węgorzewa, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków.

Udział w pracach Zespołu Opiniującego jest nieodpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 października 2017 r. drogą elektroniczną na adres; danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl lub w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, na ul. Zamkowej 3.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-10-16
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny (Or)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Danuta Abramowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 października 2017 15:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 120
16 października 2017 15:46 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 15:44 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznik_zgloszenie_kandydata.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 października 2017 15:42 Bartosz Romatowski - Dodanie zdjęcia [wybory.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)