Przetargi (2007)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2007-12-31, Wykonanie Projektu Budowlanego plaży miejskiej, przystani, dróg i ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Węgorapy

Węgorzewo, dnia 30.01.2008 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U. nr 164 poz. 1163 z 2006r. z późn. zm. DZ. U. Nr 82, poz. 560 z 11 . 05. 2007 roku) Burmistrz Węgorzewa z a w i a d a m i a, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

2007-12-31, Dostawa piasku i żwiru do ZUK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: DOSTAWA PIASKU I ŻWIRU DO ZUK SP. Z O.O. W WĘGORZEWIE nr sprawy: 905/2007 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Węgorzewie...

2007-12-21, Wykonanie prac konserwacyjno - naprawczych

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. ( Dz.U. nr 164 poz. 1163 z 2006r. z późn. zm. DZ. U. Nr 82, poz. 560 z 11 . 05. 2007 roku) Burmistrz Węgorzewa z a w i a d a m i a, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu...

2007-12-20, Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Sztynorcie

OGŁOSZENIE na podstawie: art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.), § 3, § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

2007-11-21, Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie

Węgorzewo: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie i boiska o nawierzchni ze sztuczną trawą. Numer ogłoszenia: 260395 - 2007; data zamieszczenia: 31.12.2007 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy...

2007-12-14, Wykonanie projektu budowlanego

Zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19, poz.177 z późn. zmianami ) Zamawiający gmina Węgorzewo w imieniu , której działa Burmistrz Węgorzewa zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie Projektu Budowlanego plaży...

2007-12-11, Dostawa piaskarki i pługu odśnieżającego lemieszowego

Węgorzewo, 21.12.2007 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiot zamówienia: „DOSTAWA PIASKARKI I PŁUGU ODŚNIEŻAJĄCEGO LEMIESZOWEGO” wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:...

2007-12-03, Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ul. Targowa, ul. Jana Pawła II

Burmistrz Węgorzewa, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. ze zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 3 grudnia 2007r., na okres 21 dni, zostały wywieszone wykazy z opisem niżej wymienionych nieruchomości,...

2007-11-30, II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej przy ulicy Zamkowej

Burmistrz Węgorzowa ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ulicy Zamkowej: 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji: Węgorzewo, ul. Zamkowa 2. Numer działki: 491/2 3. Powierzchnia działki: 50 m2 4. Numer KW: 9330 5. Opis nieruchomości: działka gruntu oznaczona w ewidencji...

2007-11-13, Dostawa wysokoreaktywnego wapna palonego - ZUK Sp. z o.o.

Węgorzewo, 29 listopada 2007 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym trybie przetargu nieograniczonego, na przedmiot zamówienia: DOSTAWA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WĘGORZEWIE WYSOKOREAKTYWNEGO WAPNA PALONEGO MIELONEGO O MINIMALNEJ ZAWARTOŚCI CaO – 90%...