Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2008-12-31, Usuwanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych na terenie miasta Węgorzewa

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „ Usuwanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych w ilości 230 szt. na terenie miasta Węgorzewa” ogłoszone w BZP Nr 268528 dnia 31.12.2008 r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Pzp Gmina...

2008-12-29, Dostawa koparko-ładowarki do ZUK Sp. z o.o. w Węgorzewie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik Od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie - patrz załącznik Zapytanie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI DO ZUK SP. Z O.O. w WĘGORZEWIE nr sprawy: 917/2008. Działając...

2008-12-19, Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Załącznik Węgorzewo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Numer ogłoszenia: 264934 - 2008; data zamieszczenia: 19.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

2008-12-12, Zakup samochodu

Zawiadomienie o Wyborze Oferty patrz załącznik Węgorzewo: Zakup samochodu. Numer ogłoszenia: 261400 - 2008; data zamieszczenia: 12.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgorzewo , ul. Zamkowa...

2008-12-10, Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Węgorzewie

awiadomienie o wyborze oferty - Załącznik Dotyczy : przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP Nr 357891 dnia 10.12.2008 r. pn: „Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Węgorzewie”. Na podstawie Art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień...

2008-11-28, Dostawa sprzętu do utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią w Węgorzewie

Zawiadomienie o wyborze oferty patrz Załącznik Węgorzewo: Dostawa sprzętu do utrzymania boisk ze sztuczną nawierzchnią-w Węgorzewie. Numer ogłoszenia: 252430 - 2008; data zamieszczenia: 28.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

2008-11-06, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury WODNO-ŚCIEKOWEJ

Zawiadomienie o Wyborze Oferty patrz załącznik Napodstawie Art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 , poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 ) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem . Zwracam się z zapytaniem : 1. Po czyjej stronie jest zasilanie przepompowni...

2008-11-06, Modernizacja dróg powiatowych nr 1754 N, 4323 N, 4348 N w powiązaniu z budową dróg gminnych

awiadomienie o wyborze oferty patrz Załącznik Węgorzewo: Modernizacja dróg powiatowych nr 1754 N, 4323 N, 4348 N w powiązaniu z budową dróg gminnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową w mieście Węgorzewo. Numer ogłoszenia: 242686 - 2008; data zamieszczenia: 06.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie...

2008-11-06, Rozbudowa i modernizacja infrastruktury WODNO-ŚCIEKOWEJ w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich

Wybór oferty patrz załącznik Węgorzewo: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury WODNO-ŚCIEKOWEJ w Rejonie Wielkich Jezior Mazurskich (w tym dokończenie MASTERPLANU) - AGLOMERACJA WĘGORZEWO 2007-2010. Etap - I budowa: Węgorzewo - ul. Wojska Polskiego (ks), Smętka (ks), Zielona (ks i kd), Dębowa (woda, ks i kd), Ogonki - sieć wodociągowa...

2008-11-04, Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Załącznik Węgorzewo: Budowa systemu drogowego dla terenów przeznaczonych pod usługi turystyczne. Numer ogłoszenia: 241406 - 2008; data zamieszczenia: 04.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...