Przetargi

2017-07-10 Ogloszenie o zamówieniu - remont dachu Perły, gm. Węgorzewo

Ogłoszenie o Zamówieniu

BZP Nr ogłoszenia 547551-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

 

Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.7.7.2017 r.

 

Węgorzewo:  Remont dachu Perły 16
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .  Nie.

Nazwa projektu lub programu Nie dotyczy.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych .     Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający .   Nie.  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania .  Nie.

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.   Nie. Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedziby, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   Nie.   W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo,

      woj. warmińsko – mazurskie, tel. 87 427 54 00, faks: 87 427 54 01, adres strony internetowej

      zamawiającego: www.wegorzewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:  Administracja Samorządowa.

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL).   Tak .   www.wegorzewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia .  Tak.   www.wegorzewo.pl , http://bip.wegorzewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem.  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie.  adres :   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób     Tak.

Inny sposób:   Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców.
Pod adres: Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 - 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu Perły 16.
Numer referencyjny: IPP. 271. 7. 6. 2017r.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny.  Nie.

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu budynku mieszkalno-usługowego

położonego w miejscowości Perły 16.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane:

 1. Demontaż pokrycia dachowego z eternitu,

 2. Demontaż deskowania dachu,

 3. wymiana uszkodzonych i objętych korozją chemiczną i biologiczną elementów konstrukcyjnych dachu (krokwi, płatwi, słupów, zastrzałów, jętek) na nowe z drewna konstrukcyjnego zabezpieczonego preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi;

 4. wykonanie nowego pełnego deskowania dachu z desek drewnianych gr. 25 mm zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi;

 5. wykonanie warstwy pokrycia z papy podkładowej na zakład;

 6. montaż łat i kontrłat zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi o wymiarach i rozstawie zgodnym z wymaganiami producenta blachy dachowej (blachodachówki);

 7. wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki w kolorze ceglastym wg systemu producenta;

 8. przemurowanie kominów w części strychowej i ponad dachem wraz z wykonaniem czapek kominowych oraz ich zabezpieczeniem materiałem izolacyjnym;

 9. malowanie kominów w kolorze zbliżonym do obróbek blacharskich;

 10. wykonanie nowych obróbek blacharskich (pasów nadrynnowych, obróbek przy kominach i koszach) z blachy w kolorze blachodachówki;

 11. wymiana rynien i rur spustowych na nowe o średnicy Æ 150 mm stalowych ocynkowanych;

 12. montaż 2 szt. wyłazów dachowych wraz z wykonaniem dojścia (montaż nowych drabin stalowych od poziomu strychu);

 13. demontaż i ponowny montaż istniejących ław i stopni kominiarskich do wszystkich kominów od wyłazów dachowych;

 14. utylizacja eternitu oraz wszelkich materiałów uzyskanych z rozbiórki i w trakcie wykonywanych robót budowlanych.

                  Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową.

II.5) Główny kod CPV: 45261900 - 3 Dodatkowe kody CPV: 45261210 - 9,

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:  Wartość bez VAT:    Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:     Nie.  

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: do 30/09/2017 r.   II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy potwierdzą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.    Informacje dodatkowe .

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, co najmniej 1 zadanie o wartości szacunkowej 100 000,00 PLN brutto, obejmujące remont dachu budynku lub budowę dachu lub przebudowę dachu i wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopię uprawnień.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  Tak.
Informacje dodatkowe:   Oświadczenie wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp.Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji . Tak.

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP. Tak.

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: tak.
1.  Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2.  Dokument potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 zł.

 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:/.
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP .

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 1 zadanie obejmujące remont dachu budynku lub budowę dachu lub przebudowę dachu o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto a roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.

 

SEKCJA   IV:   PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   tak,  Informacja na temat wadium.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienianie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:    nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców.   Przewidywana minimalna liczba wykonawców . Maksymalna liczba wykonawców .  Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna.  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) :  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60 %

                   Okres gwarancji jakości

 40  %

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

             (przetarg nieograniczony).   tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy).

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe.  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:      Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna .   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej.     Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej.   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:     Tak .
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Opisane szczegółowo w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   25/07/2017 godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie .
Wskazać powody:   Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:    nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.    nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: NIE

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-07-10
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Stępniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 237
26 lipca 2017 17:12 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 17:12 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2017 17:12 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)