Przetargi

2017-07-10 Ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza, gm. Węgorzewo

BZP nr 548025 – N – 2017 z dnia 2017.07.10 r.

Numer sprawy /rejestr/: IPP.271.10.8.2017 r.

 

Węgorzewo: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej .  Nie.

Nazwa projektu lub programu Nie dotyczy.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej lub wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych .     Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający .   Nie.  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania .  Nie.

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających.   Nie. Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej   Nie. W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo,

      woj. warmińsko – mazurskie, tel. 87 427 54 00, faks: 87 427 54 01, adres strony internetowej

      zamawiającego: www.wegorzewo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny:  Administracja Samorządowa.

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:    Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL).   Tak .   www.wegorzewo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia .  Tak.   www.wegorzewo.pl , http://bip.wegorzewo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem.  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  Elektronicznie.  adres :   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób     Tak.

Inny sposób:   Zgodnie z art. 10 c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - prawo zamówień publicznych oraz niektórych ustaw składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r., poz. 1020), osobiście lub za pośrednictwem posłańców.
Pod adres: Urząd Miejski w Węgorzewie, 11 - 600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej, Granicznej i Jaracza.
Numer referencyjny: IPP. 271. 10. 7. 2017r.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny.  Nie.

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Zamówienie podzielone jest na części:   Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej ulicy Towarowej, Granicznej i Jaracza w Węgorzewie polegającej na  wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długość ok.1040,59m. Zakres rzeczowy robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:

      1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o łącznej długości  850,37 m z czego:

     a)  o średnicy DN 200 mm – 732,56 m                 :   ul. Graniczna   - 148,93 m

                                                                                  ul. Poprzeczna           - 176,68 m

                                                                                  ul. Towarowa - 186,30 m

                                                                                  ul. Jaracza     - 220,65 m

     b)  o średnicy DN 300 mm – 117,81 m :                   ul. Jaracza         - 117,81 m

  2. Kanalizacja sanitarna tłoczna o łącznej długości 190,22 m z czego:

     a) o średnicy DN 90 mm – 18,94 m :                        ul. Towarowa    -    18,94 m

     b) o średnicy DN 110 mm  – 171,28 m :                    ul. Jaracza         -  171,28 m

  3. Rury przeciskowe o łącznej długości  77,10 m z czego:

     a) o średnicy Ø 400 mm – 51,50 m : ul. Jaracza  (D12 – D13)  - 25,00 m

                                                                             (D13 – D14)  -   9,50 m

                                                                             (S14 – S15)   - 17,00 m

     b) o średnicy Ø 600 mm – 25,60 m : ul. Graniczna (E7 – E8)    - 14,00 m

                                                                ul. Towarowa (E1– D5)  -   6,00 m

                                                                      ul. Towarowa (D1– b15) -  5,60 m

4. Studnia kanalizacyjna rozprężna (z deflektorem) Ø 1500 mm betonowa - 1 szt.                   

     (ul.Jaracza - studnia S14).

5. Studnie kanalizacyjne PEHD 600 mm –  39 szt. (ul. Graniczna - studnie: E8, E9, E10, E10.1, E11, E11.1, E12, E13 ; ul. Poprzeczna – studnie: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E7.1, E7.2 ; ul. Towarowa – studnie: D1, D1a, D1b, D2, D3, D4, D5, D5.1, D12 ; ul. Jaracza– studnie: D13, D14, D15, D16, S11, S12, S13, S15, S15.1, S15.2, S15.3, S15.4, S16).

6. Kompletna przepompownia PW 1 ze studnią Ø 1200 mm ( na mapie : studnia b15).

    Wyposażenia przepompowni dwupompowej obejmuje:

6.1. Parametry pomp: - Qp = 5,0 l/s,  - H = 14, m,- Wysokość geometryczna Hg=8,3m  Hstr. l = 5,2 m

6.2. Pompy z wirnikami o swobodnym przelocie min.65 mm (typy pomp wg tabeli) - szt.2

       Z uwagi na istniejący kanał tłoczny Wykonawca przed zakupem pomp i zbiornika

       powinien we własnym zakresie sprawdzić rzędną dna  kanału tłocznego (odpływ) !!! 

  6.3. Zbiornik wykonany z BETONU B45  wraz z wyposażeniem: 

     - pokrywa betonowa z włazem,

     - podest obsługowy - stal nierdzewna,

     - drabinka złazowa z stopniami żarowymi antypoślizgowymi - stal nierdzewna,

     - poręcz złazowa montowana na zewnątrz zbiornika bezpośrednio na pokrywie zbiornika

     - stal nierdzewna

     - właz wejściowy kopertowy - stal nierdzewna

     - belka wsporcza - stal nierdzewna

     - prowadnice - stal nierdzewna

     - łańcuchy do pomp i regulatorów pływakowych - stal nierdzewna

     - zasuwy z klinem gumowanym żeliwne DN65+przedłużenie trzpienia (przegubowy) ze

       stali nierdzewnej szt. 2, których zamykanie i otwieranie jest wyprowadzone po otwarciu

       włazu w świetle jego otworu (wyłącznie obsługa z poziomu terenu).

     - zawory zwrotne kulowe kolanowy SZUSTER DN65 szt.2 - żeliwo

     - połączenie pionów tłocznych kształtkami niskooporowymi (trójnik orłowy) - nie

       dopuszcza się zastosowania połączeń spawanych pod katem prostym

     - spawanie rurociągów tłocznych należy wykonać w minimum 70% metodą orbitalną   

       potwierdzoną wydrukiem spawu

     - przewody tłoczne - stal nierdzewna

     - połączenia kołnierzowe nierdzewne

     - elementy złączne - stal nierdzewna

     - nasada T-52 z pokrywą - 1 szt.

     - układ tłoczny z stali nierdzewnej wyprowadzony na zewnątrz zbiornika wymaga

       zastosowania uszczelnienia łańcuchowego lub połączenie z rurociągiem PEHD

       tłocznym wewnątrz zbiornika za pomocą złączki STAL/PE

     - wspornik, obciążnik regulatorów pływakowych

     - kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PCV - szt. l(nawiewny)

     - kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna/PCV szt. l (wywiewny)

6.4.  Rozdzielnia Sterowania Pomp - wyposażenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

     a) Obudowa szafy sterowniczej:

     - wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony min.

        IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką PUR

     - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są zainstalowane (na

       sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1,

       awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik

       trybu pracy pompowni (Ręczna - 0 - Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy

       ręcznej; stacyjka z kluczem

     - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość)

     - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

     - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

     - posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczności  demontażu obudowy szafy sterowniczej           

b) Urządzenia elektryczne:

     - moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyświetlaczem LCD i klawiaturą posiadający

       co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie 4)

     - czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

     - układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

     - czteropolowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy C

     - przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy

     - wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

     - wyłącznik główny sieć-agregat 60A

     - gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

 - gniazdo serwisowe 230W10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym klasy B10

     - wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i zanikiem napięcia     na dowolnej fazie zasilającej,  - stycznik dla każdej pompy

     - jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

     - zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z układem akumulatorów

    - syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału dźwiękowego i optycznego

     - przełącznik trybu pracy (Ręczna - 0 - Automatyczna)

     - wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

     - hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

     - stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu

     - sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz

        z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej

     - antena typu YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego (w przypadku wysokiego poziomu

     mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 – z montażem na  obudowie

        szafy sterowniczej),  - oświetlenie wewnętrzne szafy

  c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące 

      sygnały (UWAGA!!! - wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników

      pomocniczych): 

      • Wejścia (24VDC):

       - tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

       - zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

       - potwierdzenie pracy pompy nr 1 potwierdzenie pracy pompy nr 2

       - awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

       - awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika silnikowego

       - kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

       - kontrola pływaka sucho biegu

       - kontrola pływaka alarmowego – przelania

       - kontrola rozbrojenia stacyjki 

      • Wejścia analogowe (4... 20mA):   - sygnał z sondy

        hydrostatycznej (4.. .20mA)zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

 - sygnał z przekładników prądowych (4.. .20mA)

      • Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):                              

              - załączanie pompy nr 1

              - załączenie pompy nr 2

                             - załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni

                             - załączenie rewersyjne pompy nr 1

                             - załączenie rewersyjne pompy nr 2

              - załączenie wyjścia włamania - do podłączenia niezależnej centralki alarmowej 

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:

   - naprzemienną pracę pomp

   - automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

   - kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

   - funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu –

      tylko dla pracy ręcznej

   - w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

 6.5. Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego

          GSM/GPRS/EDGE

     a) Wyposażenie:

      - sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym

        GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych

      - zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim 

        oświetleniu promieniami słonecznymi

      - 16 wejść binarnych

      - 12 wyjść binarnych

      - 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podłączenia sondy hydrostatycznej,

         na podstawie której uruchamiane są pompy

      - 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA-do podłączenia przekładników prądowy

      - 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA-rezerwa lub do podłączenia

przepływomierza

      - 1 wejście analogowe 0... 10V - jako rezerwa

      - komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII   

        w trybie MASTER lub SLAVE

      - wejścia licznikowe

      - kontrolki:

      -  zasilania sterownika

      - poziomu sygnału GSM - minimum 3 diody

      - poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

                                 ■     nie zalogowany

 • zalogowany

      - poprawności zalogowania do sieci GPRS:

 • logowanie do sieci GPRS

 • poprawnie zalogowany do sieci GPRS

 • brak lub zablokowana karta SIM

      - aktywności portu szeregowego sterownika

      - stopień ochrony IP40

      - temperatura pracy:-20° C...50° C

      - wilgotność pracy: 5... 95% bez kondensacji

      - moduł GSM/GPRS/EDGE

      - napięcie zasilania 24VDC

      - gniazdo antenowe

      - gniazdo karty SIM

      - pomiar temperatury wewnątrz sterownika 

b) Możliwości:

      - wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu

        telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora

        GSM w  wydzielonej sieci APN,

      - wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów

        alarmowych na obiekcie,

      - sterowanie pracą obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków 

        i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji dyspozytorskiej

        przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej),

      - sterowanie pracą obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wysłanego ze

        stacji  operatorskiej

     - podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

           - brak karty SIM

           - poprawność PIN karty SIM

           - błędny PIN karty SIM

           - zalogowanie do sieci GSM

           - zalogowanie do sieci GPRS

           - wejścia i wyjścia sterownika

           - aktualny poziom ścieków w zbiorniku

           - nastawiony poziom załączenia pomp

           - nastawiony poziom wyłączenia pomp

           - nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

           - liczba załączeń każdej z pomp

           - liczba godzin pracy każdej z pomp

           - prąd pobierany przez pompy

           - poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

    - zmiana   podstawowych   parametrów   pracy   przepompowni,   po wcześniejszej autoryzacji     (wpisanie kodu) operatora:

           - poziomu załączenia pomp

           - poziomu wyłączenia pomp

           - poziomu dołączenia drugiej pompy

           - zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

           - zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

           - prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach: każdej z pomp

           - zasilania

           - wystąpieniu poziomu suchobiegu

           - wystąpieniu poziomu przelewu

           - błędnym podłączeniu pływaków

           - sondy hydrostatycznej

           - włamaniu

      - naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

      - automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu

        pracy z możliwością wyłączenia opcji

      - blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -redukuje

         częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

      - zliczanie czasu pracy każdej z pomp

      - zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

      - pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

          - pobieranej mocy

          - zużytej energii

          - napięcia na poszczególnych fazach

           - możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

6.6. Szafy mają posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz raport z badań w zakresie kompatybilności

       elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC: Dyrektywa Unii Europejskiej

       2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do polskiego  prawa a w szczególności w: 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.    2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 848), zwane „rozporządzeniem EMC",

 • Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz.1800 )

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni ścieków wraz z szafami sterowniczymi zawierającymi oprogramowanie istniejącego systemem monitoringu musi posiadać niepubliczną sieć APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawę niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu. Nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w Zakładzie Usług Komunalnych Węgorzewo. Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się w siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że istniejący i funkcjonujący system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS nie może być zmieniony na inny. Nie dopuszcza się również możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych.

 

DO OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY NALEŻY:

 • Zapewnienie dźwigu do rozładunku i montażu.

 • Oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni jeśli są zanieczyszczone.

 • Wykonanie przyłącza do przewodów ochronnych, elementów metalowych przepompowni o rezystancji zapewniającej ochronę przeciwporażeniową - dla połączeń wyrównawczych.

 • Doprowadzenie przewodów z rur PVC umożliwiających montaż przewodów zasilających pompy oraz montaż łączników pływakowych.

 • Podłączenie króćców zbiornika do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej.

 • Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

 • Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika.

 • Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokołu rozdzielni sterownia pomp.

  7. Ogrodzenie i teren przepompowni

a) siatka stalowa ocynkowana – 13mb.

b) brama wjazdowa dwuskrzydłowa – 2 x 1.5mb (siatka stalowa ocynkowana).

c) utwardzenie terenu przepompowni – 16 m2 (kostka betonowa).

d) utwardzenie wjazdu – kostka betonowa na podbudowie – ok. 4 m2.

e) przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika przed wjazdem – ok. 8 m2

 

8. Odtworzenie nawierzchni wzdłuż projektowanej sieci:

   a) utwardzonej (asfalt + podbudowa): ul. Graniczna, Poprzeczna i Towarowa - ok. 630 m2.

   b) nieutwardzonej: ul. Poprzeczna, Towarowa i Jaracza.

9. Wykonanie próby szczelności wykonanych kanałów rurowych,

10. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową w oparciu o Projekt Budowlany,      (załącznik Nr 1), STWiOR (załącznik nr 2 do SIWZ), Przedmiar robót – materiał pomocniczy(zał. Nr3).      Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego na terenie realizacji       inwestycji i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach       niniejszego postępowania.

II.5) Główny kod CPV: 45111200 - 0 Dodatkowe kody CPV: 45231110-9, 45231300-8,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia:  Wartość bez VAT:    Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:     Tak.   Zamówienie polegałoby na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i jest zgodne z jego przedmiotem.

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: do 31/10/2017 r.   II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy potwierdzą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 450.000 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.    Informacje dodatkowe .

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. min. 1 robota  w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, lub deszczowej, lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej co najmniej o wartości szacunkowej 450 000,00 PLN brutto, i wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kserokopię uprawnień.
Czy zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  Tak.
Informacje dodatkowe:   Oświadczenie wykonawcy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2)Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 ustawy Pzp.Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ
SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniuTak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji . Tak.

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: tak.
1.  Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2.  Dokument potwierdzenia, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zgodną z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 450.000,00 zł.

 III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:/.
Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub innego załączonego dokumentu.

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP .

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. 1 robota polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej o wartości co najmniej 450.000,00 zł brutto

i roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Na potwierdzenie czego Wykonawca załączy dowody.

 

SEKCJA   IV:   PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:   tak,  Informacja na temat wadium.
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100).

Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy:

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienianie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:    nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:   Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców.   Przewidywana minimalna liczba wykonawców . Maksymalna liczba wykonawców .  Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:   Informacje dodatkowe:  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna.  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej? (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) :  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:   Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:    Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60 %

                   Okres gwarancji jakości

 40  %

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony).   tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy).

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji.   Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:   Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe.  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:      Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:   Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna .   Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna.    Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej.     Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych.   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej.   Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:     Tak .
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Opisane szczegółowo w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:   27/07/2017 godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie .
Wskazać powody:   Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:    nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.    nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: nie

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-07-10
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Stępniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2017 15:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 504
02 sierpnia 2017 09:40 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2017 09:40 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2017 09:40 Bartosz Romatowski - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)