Przetargi

2017-09-12 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Węgielsztyn, gmina Węgorzewo.

 • Oznaczenie wg ewidencji wieś Węgielsztyn, gm. Węgorzewo,
 • Nr geod. działki 514/2
 • Pow. działki 22 m2
 • Nr księgi wieczystej OL2G/00014499/7
 • Opis nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem garażowym o pow. użytkowej 19,40 m2, z dachem jednospadowym, krytym papą. Nieruchomość położona jest w przy budynku wielorodzinnym nr 33.
 • Cena wywoławcza /netto/ 2.450,- zł
 • Wysokość wadium 400,- zł
 • Postąpienie minimum 30,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie w pokoju nr 19 ( parter).
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do 12 października 2017 r. w kasie Urzędu Miejskiego ( od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 ) lub wpłacone na konto Urzędu PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33102047530000080200060749 w taki sposób aby do dnia 12 października 2017 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
 6. Na podstawie art. 43 ust. 1, pkt. 10 i art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. Nr z 2017 r. poz. 1221) sprzedaż nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT.
 7. Koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości pokrywa nabywca.
 8. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Teren nie jest objęty obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją ustalająca warunki zagospodarowania.
 10. Nieruchomość wolna jest od długów i obciążeń.
 11. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości jest mu znany i co do tego nie wnosi obecnie ani w przyszłości nie będzie wnosić żadnych roszczeń wobec sprzedającego. Wydanie nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego.
 12. Zainteresowani nabyciem powyższej nieruchomości mogą ją obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z administratorem gminnych zasobów mieszkaniowych, którym jest: Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o. w Węgorzewie ul. B Chrobrego 4, tel. kontaktowy: 87-427-59-35.
 13. Dojazd do zbywanej nieruchomości zostanie zapewniony przez Gminę Węgorzewo w momencie sprzedaży, poprzez odpłatne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na działce gminnej nr geod. 514/3 o pow. 0,1444 ha, na rzecz nabywcy i każdoczesnego właściciela nieruchomości nr geod. 514/2, w postaci prawa przejazdu i przechodu od drogi publicznej – droga powiatowa ( działka nr geod 497 ) do nabywanej nieruchomości nr geod. 514/2, w postaci pasa szerokości 3 m i długości 23 m. Jednorazową opłatę z tego tytułu w wysokości 184 zł + 23% VAT ponosi nabywca przedmiotowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 514/2. Opłata płatna jest w całości przed zawarciem aktu notarialnego.
 14. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (jedn. tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 ze zm.).
 15. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, pokój nr 19 lub 18, telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 16. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-09-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gordziewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2017 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 180
12 września 2017 09:58 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 września 2017 09:51 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)