Przetargi

2017-12-15 Przetarg na sprzedaż działki gruntu przy ul. Targowej gm. Węgorzewo stanowiącej własność gminy

Burmistrz Węgorzewa ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu nr ewid. 338/4, położonej w Węgorzewie przy ul. Targowej, stanowiącej własność Gminy Węgorzewo

 • Położenie: Węgorzewo, ul. Targowa, obręb. geod. 0001
 • Opis nieruchomości: Niezabudowana działka gruntu. W skrajnym fragmencie działki, stykającym się bezpośrednio z ul. Targową przebiega podziemna sieć elektryczna niskiego napięcia oraz w skrajnej północno- wschodniej części zinwentaryzowane są 2 linie elektryczne niskiego napięcia. Na działce mogą znajdować się resztki fundamentów. Ponadto część działki ogrodzona jest siatką stalową, stanowiącą własność aktualnego dzierżawcy.
 • Nr geod.: 338/4
 • Pow. działki (w ha): 0,1948 ha
 • Nr kw: OL2G/00009372/3,
 • Cena wywoławcza(netto): 179.000,-zł
 • Wysokość wadium: 35.000,-zł
 • Wysokość postąpienia minimum: 1.790,- zł

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się dnia 30.01.2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, pokój nr 19.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 25.01.2018 r.. w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu: PKO BP SA w Węgorzewie Nr 33102047530000080200060749 w taki sposób aby do dnia 25.01.2018 r. środki pieniężne znalazły się na koncie urzędu ( dowód wniesienia wadium należy dołączyć do zgłoszenia uczestnictwa ).
 3. W przetargu mogą brać udział użytkownicy wieczyści lub właściciele nieruchomości przyległych do zbywanej działki tj. nieruchomości składającej się działek nr ewid. 1067/2 i 1067/1 oraz nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 338/2 i 341. Ograniczenie wynika z warunków dotyczących obsługi komunikacyjnej zbywanej działki nr ewid 338/4, którą zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE”, należy realizować z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW.01, tj. poprzez działki własne lub będące w użytkowaniu wieczystym, przylegające do sprzedawanej nieruchomości.
 4. Wyznacza się termin złożenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do dnia 25.01.2018 r. do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie ( odpowiedni druk do pobrania w pok. nr 19 lub jako załącznik do niniejszego ogłoszenia na stronie www.bip.wegorzewo.pl - zakładka przetargi). Zgłoszenie może być przesłane również listownie w taki sposób aby do dnia 25.01.2018 r. do godz. 15:30 wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie. Lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu, zostanie wywieszona w dniu 29.01.2018 r. na tablicy ogłoszeń – parter, obok pok. nr 19.
 5. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie osoby reprezentującej firmę lub spółkę do nabycia przedmiotowej nieruchomości lub stosowne ważne pełnomocnictwo.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „WĘGORZEWO-ŚRÓDMIEŚCIE” – Uchwała Nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 30 listopada 2011 r. przedmiotowy teren znajduje się w obrębie konturu o symbolu U.01 o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa usługowa ( usługi nieuciążliwe ) i przeznaczeniu uzupełniającym – obiekty administracyjne i biurowe, budynki obsługi, komunikacja wewnętrzna, parkingi, zieleń urządzona.
 7. Aktualnie część działki obciążona jest 2 umowami dzierżawy tj. 500 m2 umową do dnia 31.03.2018 r. i 341 m2 umową do dnia 31.07.2018 r. oraz ogrodzona jest siatką stalową, stanowiącą własność dzierżawcy.
 8. Nabywca zobowiąże się do ustanowienia na rzecz gestorów sieci nieodpłatnej służebności przesyłu, polegającej na prawie przebiegu przez nieruchomość istniejących sieci oraz na prawie dostępu służb technicznych w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci, usuwania awarii lub przebudowy w przypadku zgłoszenia przez gestorów sieci takiego żądania.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 10. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, Burmistrz Węgorzewa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
 12. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.
 13. Okazania granic geodezyjnych nieruchomości lub ewentualnego ich wznowienia nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 14. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( jedn. tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 ).
 15. Informacji w sprawie przetargu udzielają pracownicy Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pokój nr 19 lub 18 telefon 87-427-54-19 lub 87-427-54-18.
 16. Burmistrz Węgorzewa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-12-15
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Gordziewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2017 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 329
15 grudnia 2017 15:23 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [zalacznik_zgloszenie_uczestnictwa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2017 15:17 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)