Ogłoszenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-03-05 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 09.03.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem następujących...

2018-02-23 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży na własność w drodze przetargu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 23.02.2018 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem niezabudowanych...

2018-02-16 Zawiadomienie o podaniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2018 roku

Na podstawi art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Węgorzewo w 2018 roku. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego...

2018-01-29 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 02.02.208 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2015-12-15 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie nieruchomosci do zbycia, stanowiących własność gminy Węgorzewo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 15.12.2017 r., na okres 21 dni zostają wywieszone wykazy z opisem następujących...

2017-12-08 Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo - Śródmieście” dla terenu o powierzchni około 2,63 ha obręb geodezyjny 01 Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XL/312/2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo...

2017-12-05 Ogłoszenie o sprzedaży złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego

Gmina Węgorzewa zaprasza do składania ofert na zakup złomu stalowego w postaci elementów konstrukcyjnych zdemontowanego obiektu mostowego. Sprzedający: Gmina Węgorzewo, ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo NIP: 845-186-28-19 Telefon: /87/ 427-54-00, Fax.: /874/ 427-54-01, Przedmiot zapytania: sprzedaż złomu stalowego w postaci elementów...

2017-12-01 Ogloszenie o wywieszonym wykazie niezabudowanej działki gruntu położonej w obrębie geod. 02 miasta Węgorzewa, przeznaczonej do zbycia na własność w drodze zamiany z osobą fizyczną

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 01.12.2017 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem stanowiącej...

2017-11-23 Informacja o wynikach konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Kamionek Wielki na dwa odrębne sołectwa: Kamionek wielki oraz Sztynort Mały oraz nadania statutów nowopowstałym Sołectwom

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), gmina może dokonywać podziału jednostek pomocniczych, w tym sołectw. Podział jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady podziału jednostki pomocniczej określa Statut Gminy. Biorąc...

2017-10-13 Ogłoszenie o wywieszonym wykazie z opisem niezabudowanej działki gruntu przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) Burmistrz Węgorzewa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 3, od dnia 13.10.2017 r., na okres 21 dni zostaje wywieszony wykaz z opisem stanowiącej...