Obwieszczenia Burmistrza (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2008-12-30, zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie...

2008-12-10, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o uzgodnienie środowiskowyc

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz...

2008-12-01, Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prze

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg...