Obwieszczenia Burmistrza (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2009-12-09, obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej i przepompow

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

2009-12-09, obwieszczenie o wystąpieniu do PPIS w Węgorzewie i RDOŚ w Olsztynie o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowi

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie...

2009-12-07, obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencja

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie...

2009-11-03, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – ŚRÓDMIEŚCIE

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – ŚRÓDMIEŚCIE dla terenu o powierzchni około 160 ha, obręb geodezyjny 01 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.,...

2009-11-03, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – WSCHÓD

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – WSCHÓD dla terenu o powierzchni około 100 ha, obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,...

2009-06-18, obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko „Rozbudowa i późniejsza eksploatacja drogi wojewódzkiej nr 650 na

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r....

2009-05-11, obwieszczenie o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływ

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego...

2009-04-15, Na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych lokalizacji nowej elektrowni atom

Na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji projektowanych planów zagospodarowania przestrzennego dla potencjalnych lokalizacji nowej elektrowni atomowej na terytorium Finlandii w obrębie gminy Pyhäjoki. W związku z przystąpieniem w dniu 24 listopada 2008 r. Rzeczypospolitej Polskiej do...

2009-04-15, Na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji projektowanego dokumentu strategicznego pn: „Krajowy plan rozbudowy infrastruktury gazociągowej na tery

Na temat postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko realizacji projektowanego dokumentu strategicznego pn: „Krajowy plan rozbudowy infrastruktury gazociągowej na terytorium Danii”. Zgodnie z art. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/EC w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów...

2009-03-26, o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego...