Obwieszczenia Burmistrza (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2011-12-29, o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:wydano d

OŚ.6220.12.2011 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

2011-12-29, o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Termo

OŚ.6220.13.2011 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

2011-12-29, o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Termo

OŚ.6220.14.2011 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

2011-12-14, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

OŚ.6220.12.2011 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony...

2011-12-14, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – WSCHÓD

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgorzewo –Wschód” Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 54 ustawy z dnia 03 października...

2011-12-14, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MAĆKI – ZACHÓD

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MAĆKI – ZACHÓD dla terenu o powierzchni około 70 ha, obręb geodezyjny Prynowo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz....

2011-12-14, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii

OŚ.6220.14.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony...

2011-12-14, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

OŚ.6220.14.2011 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony...

2011-12-14, o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii

OŚ.6220.13.2011 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony...

2011-12-14, o wszczęciu w dniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

OŚ.6220.13.2011 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony...