Obwieszczenia Burmistrza (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2012-12-07, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: „Budowie budynku przeznaczonego do chowu i tuczu brojlerów kurzych wraz z

OŚ.6220.11.2012 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

2012-10-05, o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – POŁUDNIE w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WĘGORZEWO – POŁUDNIE w zakresie dotyczącym ustaleń dla działek o numerach ewidencyjnych 719/2, 719/3, 719/4, 719/5, 719/6 obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

2012-08-10, o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, dnia 10.08.2012 r. OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz....

2012-07-17, Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węgorzewo – Południe"

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węgorzewo – Południe, dla terenu o powierzchni około 11 ha obręb geodezyjny 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz....

2012-05-29, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego n

OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m strony...

2012-05-29, o wystąpieniu do RDOŚ w Olsztynie oraz PPIS w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie zn

Węgorzewo, 2012-05-29 OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego z a w i a d a m i a m o wystąpieniu do Regionalnego...

2012-05-11, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Czerwonym Dwor

Węgorzewo, 2012-05-11 OŚ.6220.4.2012 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

2012-02-21, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Zalesieniu gruntów położonych w obrębie Pniewo na terenie gminy Węgorz

Węgorzewo, 2012-02-20 OŚ.6220.1.2012 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14...

2012-02-03, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2012-02-02 OŚ.6220.11.2011 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14...