Obwieszczenia Burmistrza (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2013-11-13, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2013-11-12 OŚ.6220.6.2013 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z...

2013-08-27, o zawieszeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, dnia 27.08.2013 r. OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 101 § 1-3 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam strony postępowania, że...

2013-08-14, o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo dnia: 12.08.2013 r. OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267.) zawiadamiam że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Wisent Oil & Gas Sp. z o.o., ul. Chocimska 14a, 00-791 Warszawa,...

2013-07-19, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia-ływać na �

Węgorzewo, dnia 19.07.2013 r. OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu...

2013-05-16, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:„Montażu instalacji fotowo

Węgorzewo, 2013-04-25 OŚ.6220.3.2013 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

2013-05-07, o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na śr

OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),...

2013-05-07, o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddzia-ływać na �

Węgorzewo, dnia 07.05.2013 r. OŚ.6220.5.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu...

2013-05-07, o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzi�

Węgorzewo, dnia 07.05.2013 r. OŚ.62205.2012 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3, w związku z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) oraz art....

2013-03-12, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na„Stabilizacji jeziora Oświn

Węgorzewo, 2013-03-11 OŚ.6220.1.2013 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14...

2013-02-25, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na:„Wydobywaniu kopaliny – k

Węgorzewo, 2013-02-25 OŚ.6220.2.2013 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia...