Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2018-03-13 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. na działce o nr ew. 51/1 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję o wydaniu decyzji Nr 01/18 znak PL.6733.12.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji...

2018-01-23 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2018-01-23 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2017-12-29 obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, 2017-12-29 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1, w zw. Z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Powiatu Węgorzewskiego – inwestora, z dnia 06.12.2017...

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Węgorzewo, 2017-12-28 OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-28 OŚ.6220.14.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. z m.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

2017-12-28 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-28 OŚ.6220.13.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. z m.) oraz art. 49 ustawy z dnia...

2017-12-18 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-18 OŚ.6220.10.2017 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2017-12-08 obwieszcznie o wystąpieniu do PPIS w Węgorzewie i RDOŚ w Olsztynie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) z a w i a d a m i a m o wystąpieniu...

2017-12-08 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63”, "

OŚ.6220.12.2017 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.12.2017 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 06.12.2017 r. Powiatu Węgorzewskiego 11-600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja 17B...

2017-10-18 Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kamionek Wielki

Na podstawie Zarządzenia Nr 138/2017 Burmistrza Węgorzewa z dnia 18 października 2017 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Kamionek Wielki zawiadamiam że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (w Punkcie Obsługi Klienta) oraz u sołtysa sołectwa Kamionek Wielki wyłożone są: projekt uchwały w sprawie podziału...