Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-10-11 o udziale społeczeństwa - postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 72, obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-10-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i inwerterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Węgorzewo

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017...

2017-08-21 obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-08-21 obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-07-14 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: o...

2017-05-15 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego naBudowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działkach ewidencyjnych nr 36, 72 obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: ...

2017-05-15 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego naBudowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW na działce ewidencyjnej nr 36, obręb Przystań Stawki, gm. Węgorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: ...

2017-04-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie, nadbudowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń i poddasza nieużytkowegoz przeznaczeniem na cele usługowe (cele opieki zdrowotnej) w istniejącym budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziszkach wraz odtworzeniem historycznego układu konstrukcji dachu i architektonicznego układu budynku na działce o nr ew. 169 w obrębie Rudziszk

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 05/17 znak PL.6733.06.2017 o ustaleniu lokalizacji...

2017-04-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku (tzw. budynku ogrodnika) z przeznaczeniem na cele usługowe (biurowe) na działce o nr ew. 169 w obrębie Rudziszki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 04/17 znak PL.6733.05.2017 o ustaleniu lokalizacji...

2017-04-18 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i in-werterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Wę-gorzewo

Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje: ...