Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2009-01-21, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wydaniu w dniu 03.02.2009 r. postanowienia stwierdzającego...

2009-01-21, o wydaniu decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr. 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j....

2009-01-14, o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Starosty Węgorzewskiego oraz Państwowego...

2009-01-14, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania...

2009-01-14, zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie...

2008-12-30, zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001, Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. zawiadamia się, że zostało zakończone postępowanie...

2008-12-10, Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie o uzgodnienie środowiskowyc

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz...

2008-12-01, Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prze

O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Burmistrz Węgorzewa informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg...