Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-03-08 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ew. 334/1, 941/1, 942/7, 950/4, 951/6 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 02/2017 znak PL.6733.03.2017 o ustaleniu lokalizacji...

2017-02-22 Rozpoczęcie konsultacji społecznych dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzewo na lata 2016-2019 z perspektywą do 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy Węgorzewo podaje do publicznej wiadomości informację o: rozpoczęciu konsultacji...

2017-02-14 Obwieszczenie wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 10.02.2017 r. zostało wszczęte na żądanie Pana Jacka...

2016-11-03 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 28.010.2016 r. zostało wszczęte...

2016-08-30 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2016-08-29 OŚ.6220.7.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2016-07-07 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci napowietrzno-kablowej sN

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 07.07.2016 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci napowietrzno-kablowej sN 15kV i nN 0,4 kV na działce o nr ew. 176, 221/12, 221/13, 221/14 w obrębie Stręgiel oraz działce o nr ew. 81/9, 81/10, 81/12, 82/1, 89/1, 123/1, 123/2, 123/3, 123/4, 123/6,...

2016-06-20 Obwieszczenie o wszczęciu ostępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Pogodnej i Wiosennej wraz z infrastrukturą tech.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 16.06.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-06-10 O odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji miasta Węgorzewa na lata 2014-2020

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Burmistrz Węgorzewa informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania...

2016-06-09 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 07.06.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-06-03 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Stręgiel

Węgorzewo, 2016-06-03 OŚ.6220.3.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...