Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-06-01 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci napowietrzno – kablowej SN 15kV

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 30.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-05-31 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na działce o nr ew. 136, 141, 148, 149, 212 w obrębie Guja, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

2016-05-31 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie, modernizacji istniejącej oczyszczalni

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie, modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówka Mała na działce o nr ew. 72, 77/2, 83, 84, 85, 109/3, 109/4, 115/2, 417/2, 418, 420/2,...

2016-05-30 Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Burmistrz Węgorzewa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XXI/178/2016...

2016-05-24 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej nN

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 20.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-05-11 O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2016-05-11 OŚ.6220.2.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

2016-05-10 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 10.05.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-04-29 Obwieszczenie sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 43088/19347 Klimki na działce o nr ewid.47 obręb Klimki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art....

2016-04-27 Obwieszczenie w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgorzewo. Burmistrz Węgorzewa na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...

2016-04-26 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 25.04.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...