Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-04-13 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE i DN 125 PE

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE i DN 125 PE na działce o nr ew. 941/1, 942/7, 950/4, 951/3, 334/1 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

2016-04-08 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na:„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków

Węgorzewo, 2016-04-07 OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2016-04-07 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 47/6, 74/1 w obrębie Ruska Wieś, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003...

2016-04-07 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 9, 13/1 w obrębie Sztynort Duży, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia...

2016-04-05 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 05.04.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-03-30 Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 29.03.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-03-30 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych – Jezioro Święcajty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych – Jezioro Święcajty, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art....

2016-03-21 O zakończeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, 2016-03-21 OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Pana Jacka Kozłowskiego Projektowanie i Nadzór Sieci i Instalacji Sanitarnych...

2016-03-21 O wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisk

Węgorzewo, 2016-03-21 OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz...

2016-03-18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ruska Wieś

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 16.03.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...