Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-03-18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych w miejscowości Sztynort Duży

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 16.03.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-03-14 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci energetycznej sN 15 kV oraz nN 0,4 kV

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci energetycznej sN 15 kV oraz nN 0,4 kV na działce o nr ew. 142/1, 142/4, 142/5, 142/8, 142/10, 142/14, 142/17, 142/18, 142/22, 142/23, 142/26, 146/10, 146/11, 147/4, 147/9, 147/10, 147/11, 213, 214 w obrębie Przystań-Stawki,...

2016-03-11 Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie

Węgorzewo, 2016-03-10 OŚ.6220.1.2016 ZAWIADOMIENIE o niezałatwieniu sprawy w terminie Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

2016-02-19, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi gminnej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 18.02.2016 r. zostało wszczęte...

2016-02-16, Obwieszczenie w w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 358/28, 369 w obrębie Prynowo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz....

2016-02-12, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działce o nr ew. 159, 161/1/2, 171, 172 w obrębie Kalskie Nowiny, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

2016-02-12, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 11.02.2016 r. zostało wszczęte...

2016-02-11, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, dnia 11.02.2016 r. OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku...

2016-02-10, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg w miejscowości Maćki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 369, 357 w obrębie Prynowo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

2016-02-09, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Wspólnej w miejscowości Kolonia Rybacka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 260, 215/2 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....