Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-02-12, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej SN 15kV

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 11.02.2016 r. zostało wszczęte...

2016-02-11, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, dnia 11.02.2016 r. OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku...

2016-02-10, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie dróg w miejscowości Maćki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 369, 357 w obrębie Prynowo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

2016-02-09, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Wspólnej w miejscowości Kolonia Rybacka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 260, 215/2 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....

2016-02-09, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie ul. Klonowej w miejscowości Kolonia Rybacka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 23, 215/2, 218 w obrębie Ogonki, gmina Węgorzewo Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

2016-02-08, o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2016-02-08 OŚ – 7627/19/2010 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca...

2016-01-27, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 26.01.2016 r. zostało wszczęte na żądanie...

2016-01-22, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych Jezioro Święcajty

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych – Jezioro Święcajty, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art....

2016-01-22, Obwieszczenie w sprawie postępowania ustalenia okalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 23) zawiadamia się, że w dniu 21.01.2016 r. zostało wszczęte...

2016-01-15, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

OBWIESZCZENIE Dnia 13.01.2016 r. do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.73.530.2015 z dnia 12.01.2016 r. uchylająca decyzję Burmistrza Węgorzewa Nr 12/15 znak PL.6733.13.2015 z dnia 01.12.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na...