Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2016-01-13, Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

Węgorzewo, dnia 12.01.2016 r. OŚ – 7627/19/2010 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Z. W. Sowiński Sp. k., Al. Wilanowska 7 lok. 2, 02-765 Warszawa,...

2016-01-12, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg w miejscowości Maćki gm. Węgorzewo

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.01.2016 r. zostało...

2016-01-12, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Wspólnej gm. Węgorzewo

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.01.2016 r. zostało...

2016-01-12, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Klonowej gm. Węgorzewo

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11.01.2016 r. zostało...

2015-12-31, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej sN 15 kV, linii podziemnej kablowej sN 15 kV, słupa z głowicą kablową oraz słupa z rozłącznikiem sterowanym radiowo na działce o nr ew. 17 w obrębie Czerwony Dwór, gmina...

2015-12-21, Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Radzieje

OBWIESZCZENIE Na podstawie Zarządzenia nr 174/2015 Burmistrza Węgorzewa z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Radzieje zawiadamiam, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie pok. nr 8 oraz u sołtysa sołectwa Radzieje wyłożone są: projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Radzieje oraz projekty...

2015-12-18, Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal, gmina Węgorzewo

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Półwyspu Kal, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia 03 października...

2015-12-08, Obwieszczeine o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćki – Zachód

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Maćki – Zachód w obrębie Prynowo, gmina Węgorzewo Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 54 ustawy z dnia...

2015-12-01, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 01.12.2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. na działce o nr ew. 47 w obrębie Klimki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy...

2015-11-25, Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie sołectwa Radzieje dotyczących podziału sołectwa

OBWIESZCZENIE Na podstawie Zarządzenia Nr 154/2015 Burmistrza Węgorzewa z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie sołectwa Radzieje dotyczących podziału sołectwa zawiadamiam, że 2 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 17:00 w Zespole Szkół w Radziejach odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadzone...