Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-08-17, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 57/2; 57/3; 57/5; 57/7 obręb Jakunowo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art. art. 53 ust.1ustawy...

2015-08-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej

SKO.73.248.2015 Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2015 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm. ) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 6 sierpnia 2015 r. wydało decyzję ostateczną numer SKO.73.248.2015, po rozpatrzeniu...

2015-07-31, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 43088/19347 Klimki, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 47 obręb Klimki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art. art. 53 ust.1ustawy...

2015-05-28, Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia"

OBWIESZCZENIE Działając w trybie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 1235 z 2013 roku ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn. "Wielkie Jeziora...

2015-05-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2015-05-15 OŚ.6220.11.2014 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

2015-05-14, obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2015-05-14 OŚ.6220.1.2015 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2015-05-04, Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchn około 583 ha

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwony Dwór dla terenu o powierzchni około 583 ha obręb geodezyjny Czerwony Dwór, gmina Węgorzewo. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199)...

2015-04-17, o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2015-04-17 OŚ.6220.3.2015 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...

2015-04-14, o wydaniu postanowienia

Węgorzewo, 2015-04-14 OŚ.6220.3.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

2015-04-14, zakończeniu postępowania dowodowego

Węgorzewo, 2015-04-14 OŚ.6220.3.2015 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam że zakończyło się postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o o. w Węgorzewie, ul. Sienkiewicza...