Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-10-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie SB telefonii komórkowej sieci ORANGE

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.10.2015 r. zostało...

2015-10-20, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2015-10-20 OŚ.6220.7.2015 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2015-10-05, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.10.2015 r. zostało...

2015-10-02, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sN 15kV, linii kablowej nN 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej, słupa linii napowietrznej sN oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce o nr ew. 155/11, 155/23 w obrębie Przytuły, gmina...

2015-08-21, Obwieszczenie sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej

OBWIESZCZENIE Dnia 10.08.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.73.248.2015 z dnia 06.08.2015 r. uchylająca decyzję Burmistrza Węgorzewa znak PL.6733.04.2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie...

2015-08-17, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 57/2; 57/3; 57/5; 57/7 obręb Jakunowo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art. art. 53 ust.1ustawy...

2015-08-14, Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej

SKO.73.248.2015 Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2015 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zm. ) zawiadamiam, iż Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie w dniu 6 sierpnia 2015 r. wydało decyzję ostateczną numer SKO.73.248.2015, po rozpatrzeniu...

2015-07-31, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie SB telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 43088/19347 Klimki, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 47 obręb Klimki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art. art. 53 ust.1ustawy...

2015-05-28, Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji "Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia"

OBWIESZCZENIE Działając w trybie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 1235 z 2013 roku ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przyjęciu dokumentu pn. "Wielkie Jeziora...

2015-05-15, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2015-05-15 OŚ.6220.11.2014 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960...