Obwieszczenia Burmistrza

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2015-11-19, Obwieszczenie o wszczęciu na żądanie Gminy Srokowo postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 17.11.2015 r. zostało...

2015-11-17, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 17.11.2015 r. w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu drewnianego, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid.295 obręb Guja, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski i nr ewid. 84/3 obręb Leśniewo,...

2015-10-26, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dotyczące ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji umarzającej postępowanie dotyczące ustalenia warunków dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ORANGE nr 43088/19347 Klimki, przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 47 obręb Klimki, gmina Węgorzewo, powiat...

2015-10-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 20.10.2015 r. zostało...

2015-10-26, Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie SB telefonii komórkowej sieci ORANGE

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.10.2015 r. zostało...

2015-10-20, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Węgorzewo, 2015-10-20 OŚ.6220.7.2015 OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

2015-10-05, Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji

OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 02.10.2015 r. zostało...

2015-10-02, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sN 15kV, linii kablowej nN 0,4 kV, słupowej stacji transformatorowej, słupa linii napowietrznej sN oraz złącza kablowo-pomiarowego na działce o nr ew. 155/11, 155/23 w obrębie Przytuły, gmina...

2015-08-21, Obwieszczenie sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej

OBWIESZCZENIE Dnia 10.08.2015 r. do Urzędu Miejskiego w Węgorzewie wpłynęła decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego znak SKO.73.248.2015 z dnia 06.08.2015 r. uchylająca decyzję Burmistrza Węgorzewa znak PL.6733.04.2015 z dnia 20.04.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie...

2015-08-17, Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 57/2; 57/3; 57/5; 57/7 obręb Jakunowo, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski Na podstawie art. art. 53 ust.1ustawy...