Obwieszczenia Burmistrza

2017-04-19 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie, remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku (tzw. budynku ogrodnika) z przeznaczeniem na cele usługowe (biurowe) na działce o nr ew. 169 w obrębie Rudziszki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

Informuję

o wydaniu decyzji Nr 04/17 znak PL.6733.05.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającgo na rozbudowie, przebudowie, remoncie wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku (tzw. budynku ogrodnika) z przeznaczeniem na cele usługowe (biurowe) na działce o nr ew. 169 w obrębie Rudziszki, gmina Węgorzewo, powiat węgorzewski. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, Biurze Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzewa.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania niniejszego obwieszczenia.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-04-19
Dokument wytworzony przez: Wydział Geodezji Mienia Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Serkis
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2017 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 130
20 kwietnia 2017 15:01 Bartosz Romatowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)