Obwieszczenia Burmistrza

2017-07-14 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Burmistrz Węgorzewa na  podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)  - zwanej dalej ustawą OOŚ, informuje:

o złożeniu w dniu 12 lipca 2017 r. przez Michała Miętkiewicza - pełnomocnika, działającego w  imieniu Inwestora – Firmy Wiatrel Sp.z o.o. Sp. k. z/s w  Warszawie wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -  polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i inwerterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Węgorzewo”.

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 7 lipca 2016 r. na wniosek  Pana Michała Miętkiewicza – pełnomocnika Inwestora.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”. Ponadto, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)  oraz możliwości składania uwag i wniosków w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, przy ul. Zamkowej 3 (pokój 36), w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni tj. od 14 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: ewa.wojnowska@um.wegorzewo.pl, złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tutejszy organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z przedłożeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Burmistrza Węgorzewa, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (www.wegorzewo.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3 oraz tablicy ogłoszeń w miejscowości Stulichy.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14-07-2017
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lipca 2017 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 128
14 lipca 2017 08:42 Ewa Wojnowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 08:33 Ewa Wojnowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lipca 2017 08:31 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)