Obwieszczenia Burmistrza

2017-10-11 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i inwerterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Węgorzewo

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

zawiadamiam

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne i w dniu 09.10.2017 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na:

 

„Budowie farmy fotowoltaicznej „Stulichy 2” o łącznej mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem transformatorów i inwerterów) w ramach części działki ewidencyjnej nr 46/61 w obrębie (0025) Stulichy, gm. Węgorzewo”, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowym inspektorem Sanitarnym  w Węgorzewie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo w pokoju nr 36, tel. (87) 427 – 54 – 36.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzewa
w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego obwieszczenia za doręczone.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-10-09
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2017 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 50
11 października 2017 09:59 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)