Obwieszczenia Burmistrza

2017-12-08 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63”, "

 

OŚ.6220.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

  

            Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) zawiadamia się, że w dniu 08.12.2017 r. zostało wszczęte na wniosek z dnia 06.12.2017 r.

 

Powiatu Węgorzewskiego

 11-600 Węgorzewo, ul. 3-go Maja 17B  

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na:

   przebudowie drogi powiatowej nr 1598N na odcinku od miejscowości Brzozowo do skrzyżowania z drogą krajową nr 63

 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) stronom przysługuje prawo  do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym wglądu do akt, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków. 

W ciągu 7 dni roboczych od niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie, Biuro Ochrony Środowiska, pokój nr 36 /I piętro/ tel. 0 - 87 427-54-36 zapoznać się
z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia
i wnioski
 

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) strona postępowania ma możliwość   ustanowienia pełnomocnika. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. § 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. § 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może
w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. § 3a.  Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa
w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 pkt. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. § 4.  W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
 

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) § 1 Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi. § 2 Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. § 3 W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism. § 4 Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego
w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń,
chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. § 5 W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się
w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

 Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257) w toku postępowania strony
oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
 

W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

 1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność)

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

       Jeżeli ma Pan/Pani wątpliwości co do znaczenia pouczenia, dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w siedzibie organu.


Otrzymują:

 1. Powiat Węgorzewski - inwestor

 2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

 3. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08-12-2017
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 67
08 grudnia 2017 11:54 Ewa Wojnowska - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 11:44 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)