Obwieszczenia Burmistrza

2017-12-18 obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Węgorzewo, 2017-12-18

OŚ.6220.10.2017

  

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 zawiadamiam

 

że zostało zakończone postępowanie administracyjne i w dniu 18.12.2017 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji polegającej na:

 

„Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m w msc. Guja na działce nr 281/7”, gm. Węgorzewo, pow. węgorzewski, woj. warmińsko – mazurskie.

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowym Powiatowym inspektorem Sanitarnym  w Węgorzewie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, 11 – 600 Węgorzewo w pokoju nr 36, tel. (87) 427 – 54 – 36.

 

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Węgorzewa
w terminie 14 dni od dnia uznania niniejszego obwieszczenia za doręczone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18-12-2017
Dokument wytworzony przez: Biuro Ochrony Środowiska (OS)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wojnowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2017 12:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Wojnowska
Ilość wyświetleń: 78
18 grudnia 2017 12:45 Ewa Wojnowska - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)