Obwieszczenia Burmistrza - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

2017-05-08 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgielsztyn – Plaża, obręb geodezyjny Węgielsztyn, gmina Węgorzew

Na podstawie art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Węgielsztyn – Plaża, obręb geodezyjny...

2017-04-14 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wieża widokowa" dla terenu o powierzchni około 0,43 ha,obręb geodezyjny Tarławki, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Węgorzewie Uchwały Nr XXXII/258/2017 z dnia 1 marca 2017 roku wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wieża...

2017-03-08 Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce o nr ew. 334/1, 941/1, 942/7, 950/4, 951/6 w obrębie 02 Węgorzewo, gmina Węgorzewo

Na podstawie art. art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Informuję o wydaniu decyzji Nr 02/2017 znak PL.6733.03.2017 o ustaleniu lokalizacji...

2017-01-16 Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Węgorzewo na lata 2016 – 2019 z perspektywą do 2021 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), Burmistrz Gminy Węgorzewo podaje do publicznej wiadomości informację o: przystąpieniu do...

2016-12-20 Obwieszczenie o zakończonym postępowaniu administracyjnym na realizację przedsięwzięcia polegającej na "Modernizacji i rozbudowie kompleksu Sztynort Park"

OBWIESZCZENIE Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.353 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...