Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie

Adres

ul. Zamkowa 4

11-600 Węgorzewo

Telefon

87 427 03 90

Telefon

87 427 22 26

Fax

87 427 03 94

Stanowiska

Informacje

I. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).
Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami).
Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 139, poz. 992 z 2006 r. z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom upoważnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. Nr 1 poz. 7 z 2009 r. z późniejszymi zmianami).
Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.II. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące zadania:

- z zakresu administracji rządowej:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową, lub ekologiczną,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

- z zakresu zadań własnych gminy:

- opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

- sporządzanie bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

- przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego,

- opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale, lub ciężko chorym członkiem rodziny,

- praca socjalna,

- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych,

- dożywianie dzieci,

- sprawianie pogrzebu

- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

- przyznawanie zasiłków specjalnych celowych

- przyznawanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków i pożyczek,

- podejmowanie innych działań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.


Kryterium dochodowe kwalifikujące osoby i rodziny do ubiegania się o pomoc:


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza kwoty - 542 zł

- osobie w rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty - 456 zł

- wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 250 zł.


III. Realizacja ustawy o świadczenia rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.


MGOPS realizuje następujące zadania :

1. Wypłata zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków:

- urodzenia dziecka,

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

- samotnego wychowania dziecka,

- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego,

- rozpoczęcia roku szkolnego,

- podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły,

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się szkoła,

- samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego jego pobierania lecz tylko dla osób, które nabyły prawo do tego dodatku przed 1 września 2005 r.

2. Wypłata zasiłków pielęgnacyjnych.

3. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

4. Realizacja ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

5. Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Kryterium dochodowe rodziny uprawniające do uzyskania zasiłku rodzinnego wynosi 504 zł. netto na osobę w rodzinie, lub 583 zł netto w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności znacznym, lub umiarkowanym.


Od decyzji Dyrektora MGOPS przyznającej lub odmawiającej świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora MGOPS w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.Terminy wypłaty świadczeń:

1. Z pomocy społecznej ustalony jest dzień:

- 24 każdego miesiąca dla mieszkańców miasta – wypłata zasiłków celowych i okresowych,

- 25 dzień każdego miesiąca dla mieszkańców wsi – wypłata zasiłków celowych i okresowych,

- 29 dzień każdego miesiąca dla wszystkich mieszkańców – wypłata zasiłków stałych.

2. Wypłaty świadczeń rodzinnych:

- 16 dzień każdego miesiąca – zasiłki wychowawcze i zasiłki z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych dla osób wychowujących samotnie dzieci (przyznane przed 1.09.2005r.),

- 17 dzień każdego miesiąca – świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne,

- 18 dzień każdego miesiąca – zasiłki rodzinne i dodatki,

- 19 dzień każdego miesiąca – zasiłki rodzinne i dodatki

- 21 dzień każdego miesiąca – fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Informujemy, że jeżeli ustalony wyżej dzień wypłat jest dniem wolnym od pracy wówczas wypłata świadczeń i zasiłków będzie w kolejnym następnym dniu pracy.


Wypłata dokonywana jest w kasie MGOPS lub na konta bankowe.

Świetlice socjoterapeutyczne i ognisko wychowawcze

Na terenie gminy Węgorzewo działają następujące świetlice:

1. Świetlica Socjoterapeutyczna "Dom" w Węgorzewie ul. Bema 12

czynna od poniedziałku do piątku - od godz. 800 do godz. 1600

Telefon: 87 427 30 31

2. Ognisko Wychowawcze "Przyjazny Kącik" w Węgorzewie ul. Zamkowa 6

czynne od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1600

Telefon: 87 427 21 70

3. Świetlica Socjoteterapeutyczna "Pinokio" w Węgielsztynie

czynna od poniedziałku do piątku od godz. 1230 do godz. 1500

Telefon: 87 427 60 06

W ww. świetlicach sprawowana jest opieka nad uczniami z rodzin patologii społecznej.

Świetlice prowadzą następujące formy pomocy środowiskowej:

- wspierają rodziny w sprawowaniu podstawowych funkcji,

- zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze oraz dzieciom zagrożonym demoralizacją, przestępczością i uzależnieniem,

- prowadzone są zajęcia socjoterateutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne,

- realizowane są programy korekcyjne oraz pomoc w nauce,

- prowadzone są takie formy pomocy jak organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych,

- prowadzona jest również stała współpraca z rodziną dziecka, szkołą i innymi instytucjami, które pomagają w rozwiązywaniu problemów.

Ponadto uczniowie uczęszczający do świetlic korzystają z dożywiania jakie jest prowadzone w świetlicach.

Telefony w MGOPS w Węgorzewie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie informuje, że od dnia 01.02.2006 r. zmienił swoją siedzibę.

Obecnie mieści się w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 4.

Telefon (centrala): 87 427 03 90

Fax: 87 427 03 94


Pokój nr 1


Dyrektor MGOPS

Dorota Giczewska

87 427 03 91

Pokój nr 2


Pracownicy socjalni

Elżbieta Skrobot

Rejon opiekuńczy nr 1

Lilia Szewc

Rejon opiekuńczy nr 3

Monika Józefowicz

Rejon opiekuńczy nr 7

87 427 03 90

Pokój nr 4


Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

Alicja Sawko

Monika Sieck

87 427 03 93

Pokój nr 6


Informatyk MGOPS

Rafał Tryk

87 427 03 92

Pokój nr 7


Pracownicy socjalni

Beata Woźniak

Rejon opiekuńczy nr 5

Monika Bartoszewicz

Rejon opiekuńczy nr 8

87 427 03 94

Pokój nr 8


Kasa

Mariola Kropiewnicka-Serbin

87 427 03 98

Pokój nr 9


Punkt Opieki nad Chorymi w Domu

Ewa Ważna

Pracownik socjalny

Anna Karpińska

Rejon opiekuńczy nr 6

87 427 03 97

Pokój nr 11

Główna księgowa

Genowefa Zaleska

Księgowa

Katarzyna Łoszczyk

87 427 03 95

Pokój nr 12


Pracownicy socjalni

Elżbieta Wasilewska

Rejon opiekuńczy nr 2

Barbara Tryczyńska

Rejon opiekuńczy nr 4


87 427 03 96

Dokumenty

Nabór do pracy

Nabór do pracy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2016 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4905
24 października 2016 12:23 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych jednostki.
05 września 2016 11:34 (Barbara Wus) - Dodanie stanowiska: Dyrektor.
05 września 2016 11:32 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych jednostki.