Tryb postępowania w sprawie: zameldowania na pobyt stały, zameldowania na pobyt czasowy ponad 3 miesiące, wymeldowania z pobytu stałego, zmeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące, zameldowanie cudzoziemca, zgłoszenie czasowej nieobecności za granicę

Wymagane dokumenty

1. Formularz zgłoszenia zameldowania podpisany własnoręcznym podpisem osoby zgłaszającej, w obecności pracownika przyjmującego zgłoszenie;

2. Potwierdzenie pobytu dokonane (własnoręcznym podpisem) przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu;

3. Do wglądu tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, wypis z księgi wieczystej, decyzja, umowa, orzeczenie sądu – nie może być kserokopia tych dokumentów, chyba, że są potwierdzone za zgodność z oryginałem);

4. Do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo
Ewidencja Ludności pokój nr 11

Tel. 87/427-54-20

Termin i sposób załatwienia

W dniu dokonania czynności

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U.2017.657); 
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz.2411)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych z rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t.j. Dz.U.2015.1290)

 

Inne informacje

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na pobyt stały lub czasowy, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia.
Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

 

 

Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały w nowym miejscu pobytu stałego skutkuje wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca zameldowana na pobyt stały. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie meldującej się zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest  wymeldować się (z obowiązku wymeldowania się zwolniona jest osoba, której okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu się). 

 

Obywatel polski  może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

 

Wymeldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu dowodu osobistego lub paszportu osoby wymeldowującej się.

 

 

 

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Cudzoziemiec inny niż wskazany powyżej przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

 

Wymagane dokumenty

 

 

 

Pobyt stały:

 

 • Cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:
  - kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość                i obywatelstwo 
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 

- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

 

Pobyt czasowy:

 

 • cudzoziemiec nie będący obywatelem państwa UE lub EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej, członek rodziny takiego cudzoziemca nie będący obywatelem ww. państw przedstawia:
  - wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60)
 • lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument "zgoda na pobyt tolerowany" albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Cudzoziemiec będący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość                i obywatelstwo
 • Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 

- ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela UE.

 

 

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Szakiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 marca 2016 08:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 567
24 kwietnia 2018 12:46 Barbara Wus - Dodanie załącznika.
24 kwietnia 2018 12:46 Barbara Wus - Dodanie załącznika.
24 kwietnia 2018 12:46 Barbara Wus - Dodanie załącznika.