Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Węgorzewa wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oraz w przypadku posiadania bydła, zaświadczenie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. informację o liczbie DJP bydła w gospodarstwie, na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019, 
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Węgorzewa wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.
 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podatkowe

Urząd Miejski w Węgorzewie,

pokój nr 33

ul. Zamkowa 3

11-600 Węgorzewo

Termin i sposób załatwienia

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Inne informacje

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

na 1 litr oleju w 2020 r., w 2020 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze wypłacane będą gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

  • 1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1 - 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

Objaśnienia

  1. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
  2. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
  3. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowy (Fn)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 stycznia 2020 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 386
24 stycznia 2020 09:46 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych sprawy.
23 stycznia 2020 15:11 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.
23 stycznia 2020 15:10 (Bartosz Romatowski) - Dodanie załącznika.