Wydział Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa (G)

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Geodezji, Mienia, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa

ds. gospodarki ziemią

ds. gospodarki ziemią

ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa

Biuro Planowania Przestrzennego, ds. planowania przestrzennego (PL)

Biuro Planowania Przestrzennego, ds. planowania przestrzennego (PL)

ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa

Zadania wydziału

1. W zakresie geodezji i gospodarki gruntami:
1) podejmowanie działań zmierzających do sprzedaży na terenach gminy gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych, domów mieszkalno-pensjonatowych oraz pod budownictwo zagrodowe, spółdzielniom mieszkaniowym dla realizacji ich zadań statutowych oraz osobom fizycznym,
2) wnioskowanie o wypłacanie odszkodowań za przyjmowane grunty wydzielone pod budowę ulic,
3) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta i wsi,
4) przygotowywanie dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego oraz projektów podziałów nieruchomości,
5) załatwianie z urzędu spraw nabycia działek przez osoby uprawnione, które były właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości położonych na obszarach, na których realizowane ma być skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6) przygotowanie dokumentów związanych z wykonywaniem przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości,
7) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu, osobom fizycznym (tylko w odniesieniu do mienia komunalnego),
8) zarządzanie gruntami, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz powierzanie sprawowania tego zarządu nieodpłatnie utworzonemu w tym celu przedsiębiorstwu lub innej jednostce organizacyjnej z wyłączeniem czynności wymagających decyzji administracyjnych,
9) dokonywanie zamiany gruntów,
10) określanie udziału we współużytkowaniu wieczystym gruntu przy sprzedaży lokali,
11) podejmowanie czynności na wniosek zainteresowanych o zmianie wielkości udziałów właścicieli poszczególnych lokali we współwłasności domu oraz we współużytkowaniu gruntu po dokonaniu przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy,
12) określanie zasad przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach wielomieszkaniowych,
13) przygotowywanie decyzji o rozwiązaniu umów na użytkowanie wieczyste i zarządzanie odebrania gruntów stosownie do art. 240 Kodeksu cywilnego,
14) przyjmowanie zgłoszeń roszczeń o odszkodowanie od osób, którym przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,
15) występowanie z wnioskami o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
16) przygotowywanie wystąpień z żądaniem, aby właściciel, który nie odbudował lub nie uregulował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste bądź nie zabudował w terminie 5 lat działki nabytej pod budowę domu lub budynku, przeniósł własność działki na rzecz Gminy za odpowiednią rekompensatą finansową,
17) przygotowywanie decyzji o przekazaniu gruntów gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz zezwoleń na zawarcie umów o przekazaniu nieruchomości między tymi jednostkami,
18) prowadzenie spraw związanych z:
a) przekazywaniem nabywcom lokali ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz wygaszanie prawa zarządu tej części gruntu,
b) podejmowaniem decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania,
c) orzekaniem o wygaśnięciu prawa użytkowania,
d) orzekaniem o wygaśnięciu prawa zarządu,
19) przyjmowanie wniosków o przejęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
20) prowadzenie spraw związanych z:
a) podwyższaniem opłat rocznych za grunty,
b) stosowaniem obniżek ceny sprzedaży obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wpisanych do rejestru,
c) ustalaniem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości,
d) wprowadzeniem opłat rocznych za niewykorzystanie gruntu zgodnie z przeznaczeniem,
e) wydawaniem decyzji o przekazaniu gruntów w zarząd, użytkowanie lub użytkowanie wieczyste posiadaczom gruntów, którzy nie legitymują się dokumentami o przekazaniu gruntów wydanymi w formie prawem przewidzianej i nie wystąpili do 31 grudnia 1988 roku o uregulowanie stanu prawnego,
f) wprowadzeniem opłat adiacenskich oraz związanych z rentą planistyczną,
21) przekazywaniem gruntów w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców na potrzeby pracowniczych ogrodów działkowych,
22) opracowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości na rzecz gminy oraz innych dokumentów z tym związanych i składanie ich do Starostwa Powiatowego,
23) prowadzenie prac związanych ze sprzedażą i nabywaniem nieruchomości komunalnych, zlecanie wykonania szacunków, przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej i innych dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych,
24) prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
25) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy,
26) prowadzenie rozgraniczeń gruntów.
2. W zakresie ewidencji mienia Gminy:
1) prowadzenie ewidencji mienia Gminy,
2) regulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
3) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej wraz z niezbędną dokumentacją,
4) ustalanie, które z nieruchomości stanowią mienie gminne,
5) sporządzanie kart inwentaryzacyjnych dla nieruchomości podlegających komunalizacji i składanie ich w Urzędzie Wojewódzkim,
6) przygotowywanie wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności Gminy do skomunalizowanych nieruchomości,
7) prowadzenie kompletu map dyżurnych dla komunalizowanych nieruchomości,
8) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem mienia komunalnego.

3. W zakresie rolnictwa i leśnictwa:
1) wydawanie opinii w sprawie zakazu uprawiania niektórych roślin oraz zakazu stosowania określonego materiału siewnego,
2) prowadzenie i koordynacja spraw związanych ze znakowaniem zwierząt, wystawianiem świadectw pochodzenia oraz oznaczaniem wysokości opłat za te czynności,
3) współpraca ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie zwalczania chorób, chwastów i szkodników upraw oraz nakazywanie niszczenia niektórych upraw,
4) współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i prowadzenie profilaktyki,
5) współdziałanie z jednostkami zajmującymi się oświatą rolniczą i wprowadzaniem postępu rolniczego,
6) sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa i spraw z tym związanych,
7) współdziałanie z WUS w przygotowaniu materiałów do przeprowadzenia spisu rolnego,
8) koordynacja zadań gminy w ramach prac związanych ze spisem rolnym.
4. W zakresie planowania przestrzennego - zadania realizowane przez będące w strukturach wydziału Biuro Planowania Przestrzennego – „PL”:
1) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
2) przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (działek),
3) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z właściwymi organami,
4) uzgadnianie projektów podziałów geodezyjnych pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
5) współdziałanie w zakresie lokalizacji inwestycji komunalnych,
6) opiniowanie przeznaczenia terenów komunalnych,
7) przygotowywanie materiałów w celu przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy a po uchwaleniu Radę przestrzeganie jego realizacji,
8) podejmowanie czynności zmierzających do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9) ogłaszanie w prasie oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób o przystąpieniu do sporządzenia planu,
10) zawiadamianie i uzgadnianie z właściwymi organami projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
11) czynny udział w opracowywaniu prognozy oraz ekofizjografii skutków wpływu ustaleń planów na środowisko przyrodnicze zwane "prognozą" i „ekofizjografią”,
12) wykładanie projektów planów i prognozy do publicznego wglądu i przyjmowanie protestów oraz przedkładanie ich Burmistrzowi,
13) ogłaszanie o terminie sesji, na której Rada Miejska rozpatrzy nie uwzględnione protesty i zarzuty,
14) doręczanie zainteresowanym wyciągu z uchwały Rady rozstrzygającej o nieuwzględnieniu zarzutów,
15) kierowanie uchwały w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
16) rozpatrywanie roszczeń finansowych wobec gminy, które mogą wynikać z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego,
17) czynny udział przy negocjacjach w przypadku wprowadzenia zadania rządowego do planu zagospodarowania,
18) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji planu miejscowego i oceny tego planu,
19) popularyzacja treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
20) opiniowanie i uzgadnianie projektów architektonicznych i urbanistycznych,
21) udzielanie informacji o możliwościach zabudowy na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego,
22) współdziałanie z Notariatami w zakresie wydawania zaświadczeń co do przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
23) wydawanie zaświadczeń co do przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
24) współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie ochrony dóbr kultury, a zwłaszcza zabytków znajdujących się na terenie gminy,
25) opracowywanie i aktualizacja gminnego programu ochrony zabytków.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 10393
07 listopada 2019 15:32 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych stanowiska: ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa.
07 listopada 2019 15:32 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych stanowiska: ds. gospodarki mieniem komunalnym i rolnictwa.
07 listopada 2019 15:32 (Bartosz Romatowski) - Aktualizacja danych stanowiska: ds. gospodarki ziemią.