Samodzielne stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej (WOC)

Stanowiska

Ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Zadania stanowiska

1. W zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej :
1) wykonywanie zadań związanych z rejestracją przedpoborowych oraz spraw dotyczących przygotowania i prowadzenia poboru,
2) opracowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zadań w zakresie obronnym,
3) prowadzenie szkoleń ogólnoobronnych w Urzędzie oraz jednostkach podporządkowanych,
4) wykonywanie zadań w zakresie planowania oraz realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych dla potrzeb Urzędu oraz Gminy,
5) prowadzenie spraw z zakresu organizacji i zabezpieczenia akcji kurierskiej,
6) realizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych,
7) opracowywanie planów OC gminy zgodnie z wytycznymi,
8) opracowywanie planów osiągania WSGO,
9) opracowywanie planów reagowania kryzysowego,
10) opracowywanie wytycznych i planów zamierzeń do działalności Szefa OC Gminy,
11) powoływanie formacji OC podległych Szefowi OC Gminy,
12) prowadzenie ewidencji formacji OC, a w tym: książki ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w formacji OC, książki ewidencji kart przydziału do formacji OC, kart przydziału do formacji OC, kart ewidencji formacji OC,
13) opracowywanie planów działania formacji OC,
14) planowanie i organizowanie szkolenia i ćwiczeń w formacjach OC,
15) organizowanie szkolenia ludności gminy z zakresu powszechnej samoobrony,
16) udział w treningach systemu wykrywania i alarmowania (powiatowym, wojewódzkim, krajowym),
17) utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń systemu wykrywania i alarmowania,
18) przesyłanie sprawozdań do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Wojewódzkiego:
a) stanie formacji OC,
b) z działalności szkoleniowej,
c) z treningu SWA,
19) kontrola realizacji zadań OC w podmiotach gospodarczych podległych Szefowi OC,
20) znajomość całokształtu zagadnień związanych z prowadzeniem akcji ratunkowej oraz ochroną ludności w czasie „P” i „W”,
21) nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
22) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
23) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych i urządzeń specjalnych oraz obiektów i urządzeń na potrzeby kierowania obroną cywilną, a w tym niezbędnej dokumentacji:
a) kart ewidencyjnych istniejących budowli ochronnych,
b) ewidencji istniejących budowli ochronnych,
c) ewidencji planowanych budowli ochronnych,
24) prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu OC oraz organizowanie zabiegów konserwacyjnych,
25) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sprzętu OC oraz jego konserwacji a w tym:
a) książki inwentarzowej sprzętu OC,
a) dziennika konserwacji sprzętu OC,
b) książki przeglądu sprzętu OC,
26) prowadzenie tajnej kancelarii,
27) udział w odprawach i szkoleniach organizowanych przez Wydział Zarządzanie Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Wojewódzkiego.
2. W zakresie zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową:
1) wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia (sprzęt gaśniczy, środki transportu, umundurowanie) jednostkom ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy,
2) prowadzenie spraw ubezpieczenia członków OSP oraz środków transportu,
3) kompletowanie i przekazywanie komórce finansowej dokumentów dotyczących zakupu wyposażenia, zużycia paliwa oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych członkom OSP biorącym udział w akcjach ratowniczych,
4) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem komendanta gminnego Straży Pożarnych,
5) prowadzenie wykazu kąpielisk.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 września 2016 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Wus
Ilość wyświetleń: 2273
07 września 2016 10:33 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych jednostki.
07 września 2016 09:57 (Barbara Wus) - Aktualizacja danych jednostki.
06 września 2016 11:29 (Barbara Wus) - Dodanie stanowiska: Ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej.