Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

Przedmiot zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia pn. "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r." wchodzą: Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów miesięcznych uczęszczających...

Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilna do ładowania i przechowywania

Przedmiotem zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji...

Zapytanie ofertowe na na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2018/2019 r.

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu przy ul. Kopernika w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie. Nazwa zadania: "Wymiana...

Zapytanie ofertowe "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Kopernika w Węgorzewie"

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie. Nazwa zadania: „Wymiana...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy drodze gminnej w Stawiskach.

Nazwa zadania: "Budowa chodnika w Stawiskach" CPV 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszego przy drodze gminnej z kostki brukowej betonowej we wsi Stawiska Zakres robót budowlanych obejmuje: Rozebranie...

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulic Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie wraz z systemem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody opadowe, budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na całej długości ulicy Witosa, budowę oświetlenia drogowego. Teren,...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do szkolnych pracowni internetowych dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia w ramach IV części projektu „Mała Akademia Umiejętności” jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci 2 szt. mobilnych zestawów do pracowni internetowych dla uczniów w Gminie Węgorzewo, dla szkół podstawowych w miejscowości Radzieje i Węgielsztyn. Dostawa zestawów do siedziby...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia w ramach IV części projektu „Mała Akademia Umiejętności” jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci 2 szt. zestawy aparaty EEG Biofeedback, dla uczniów w Gminie Węgorzewo, dla szkół podstawowych w miejscowości Radzieje i Węgielsztyn. Dostawa zestawów do siedziby Zamawiającego...

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2 w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Portowej 6 w Węgorzewie.