Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPYTANIE OFERTOWE PT. „DOWÓZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO KLUBU SENIORA W WĘGORZEWIE”

W ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym

ZAPYTANIE OFERTOWE PT. PROWADZENIE ZAJĘĆ W KLUBIE SENIORA W WĘGORZEWIE

W ramach projektu pt.: „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro

Zamawiający zawiadamia, że w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego w Węgorzewie ul. Zamkowa 3; pok. nr 52 odbędzie się powtórzenie czynności otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro w trybie zapytania ofertowego pn. "Sukcesywne dostawy węgla...

Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2020/2021

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kurta Obitza w Węgielsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej, na realizację zadania pn.: "Docieplenie ścian budynku Szkoły Podstawowej w Węgielsztynie"

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej wraz z wykonaniem innych robót towarzyszących mających na celu poprawę stanu technicznego oraz wizualnego budynku, takich jak: naprawa/uzupełnianie schodów betonowych, ułożenie płytek gresowych na schodach zewnętrznych, wykonanie opaski z kostki brukowej betonowej...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach – II etap"

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej...