Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilna do ładowania i przechowywania

Przedmiotem zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji...

Zapytanie ofertowe na na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2018/2019 r.

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu przy ul. Kopernika w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie. Nazwa zadania: "Wymiana...

Zapytanie ofertowe "Wymiana nawierzchni parkingu przy ul. Kopernika w Węgorzewie"

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie. Nazwa zadania: „Wymiana...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika przy drodze gminnej w Stawiskach.

Nazwa zadania: "Budowa chodnika w Stawiskach" CPV 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszego przy drodze gminnej z kostki brukowej betonowej we wsi Stawiska Zakres robót budowlanych obejmuje: Rozebranie...

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy ulic Mazurskiej, Smętka, Warmińskiej i Witosa w Węgorzewie wraz z systemem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającym wody opadowe, budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na całej długości ulicy Witosa, budowę oświetlenia drogowego. Teren,...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci mobilnych zestawów do szkolnych pracowni internetowych dla uczniów w Gminie Węgorzewo, w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia w ramach IV części projektu „Mała Akademia Umiejętności” jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci 2 szt. mobilnych zestawów do pracowni internetowych dla uczniów w Gminie Węgorzewo, dla szkół podstawowych w miejscowości Radzieje i Węgielsztyn. Dostawa zestawów do siedziby...

Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci zestawów Biofeetback dla uczniów w Gminie Węgorzewo w ramach projektu pn. „Mała Akademia Umiejętności” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia w ramach IV części projektu „Mała Akademia Umiejętności” jest: Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci 2 szt. zestawy aparaty EEG Biofeedback, dla uczniów w Gminie Węgorzewo, dla szkół podstawowych w miejscowości Radzieje i Węgielsztyn. Dostawa zestawów do siedziby Zamawiającego...

Zapytanie ofertowe na wymianę pokrycia dachu budynku Przedszkola nr 2 w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 przy ul. Portowej 6 w Węgorzewie.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejących wiat przystankowych

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na rozebraniu istniejącej wiaty przystankowej we wsi Brzozowo, przeniesieniu wiaty o konstrukcji stalowej ze wsi Stawiska do wsi Łabapa, wykonaniu peronów z kostki brukowej pod trzy wiaty i montażu dwóch nowych wiat we wsi Brzozowo...