Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn. "Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Radziejach – II etap"

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej...

Zapytanie ofertowe na "Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2019/2020 r."

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, na realizację zadania pn.: ,,Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki”.

W związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach działania 4.2 ,,Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej,...

Zaproszenie do składania ofert na usługę prowadzenia audytu wewnętrznego

Burmistrz Węgorzewa zaprasza usługodawców spełniających kryteria określone w art. 279 i art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Węgorzewo (w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie i jednostkach...

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego dla uczestników projektu

Na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Zapytanie ofertowe na realizacji zadań/obowiązków psychologa w ramach projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”

Na podstawie zapisu art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ w związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Węgorzewo stawia na rodzinę”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

Przedmiot zamówienia: W zakres przedmiotu zamówienia pn. "Przewozy szkolne uczniów na bilety miesięczne z opieką do szkół w gminie Węgorzewo w okresie od 01.01.2019 r. do 31.01.2019 r." wchodzą: Przewozy uczniów będących mieszkańcami gminy Węgorzewo na podstawie biletów miesięcznych uczęszczających...

Zakup sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych wraz z szafką mobilna do ładowania i przechowywania

Przedmiotem zamówienia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji...

Zapytanie ofertowe na na sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych z terenu miasta i gminy Węgorzewo – sezon grzewczy 2018/2019 r.

Gmina Węgorzewo w imieniu której działa Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Węgorzewie reprezentowany przez dyrektora zespołu, ogłasza zapytanie o cenę wraz z zaproszeniem do składania ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro,...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu przy ul. Kopernika w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni parkingu na działce nr ewid. 2-666 przy ul. Kopernika w Węgorzewie. Nazwa zadania: "Wymiana...