Zamówienia poniżej 30 tyś. EURO

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej (droga krajowa nr 63) gm. Węgorzewo

Gmina Węgorzewo, w imieniu której działa Burmistrz Węgorzewa, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na:

"Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej (droga krajowa nr 63)"

CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Zamkowej, Gen. J. Bema i Łuczańskiej (droga krajowa nr 63), mającej na celu przeniesienie ruchu rowerowego z jezdni na istniejące ciągi piesze.

Wielkość i zakres zamówienia

 1. Projekt organizacji ruchu ma zawierać wszystkie niezbędne opracowania określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729)
  W ramach opracowania należy przedstawić:
  a) Plan orientacyjny,
  b) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000,
  c) Opis techniczny,
  d) Inwentaryzację oznakowania pionowego i poziomego z adnotacją o pozostawieniu, usunięciu lub przestawieniu znaku,
  e) Projektowane oznakowanie drogowe (na polanie sytuacyjnym nanieść projektowane oznakowanie pionowe, poziome i elementy BRD, treść i rodzaj znaku ich lokalizację w sposób czytelny i w kolorze,
  f) Wykaz elementów oznakowania pionowego, poziomego urządzeń BRD projektowanych do przestawienia i usunięcia.
 2. Zakres opracowania przedstawiono na planie orientacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 3. Dokumentację należy opracować w 1 komplecie składającym się z następujących opracowań:
  - projekt organizacji ruchu w 5 egz.
  - przedmiar robót w 2 egz.
  - kosztorys inwestorski w 2 egz.
  - wersja elektroniczna powyższych opracowań na płycie CD w formacie PDF, ponadto kosztorys inwestorski i przedmiar robót w wersji edytowalnej.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), zatwierdzającej projekt organizacji ruchu, a także opinii komendanta wojewódzkiego policji.

Projekt należy opracować zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - (t.j. Dz.U.2017 poz. 1332 z późn. zm.);
- Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz, 1729 z późn. zm.);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. zm.).

 

Termin realizacji zamówienia: 21.12.2017r.

Kryterium wyboru oferty – cena 100 %

Opis warunków udziału w postępowaniu.


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Robert Kozian – Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej, tel. kont.: 87-427-54-42

Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
  w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cenę oferty należy podać, jako ryczałtową wartość za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającą stosowny podatek VAT.
 2. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie w terminie do dnia 22 listopada 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta na projektu stałej organizacji ruchu na ul. Armii Krajowej, Zamkowej,
Gen. J. Bema i Łuczańskiej (droga krajowa nr 63)”

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22 listopada 2017r. do godz. 12:15

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-11-16
Dokument wytworzony przez: Wydział Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej (IPP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Robert Kozian
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2017 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Bartosz Romatowski
Ilość wyświetleń: 275
17 listopada 2017 11:38 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [mapa_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 11:38 Bartosz Romatowski - Dodanie załącznika [mapa_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 listopada 2017 11:36 Bartosz Romatowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)